Workshop – Cyber Security and Linux OS Security

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະໄດ້ຈັດ Workshop ໃນຫົວຂໍ້ Cyber Security and Linux OS Security ພ່າຍໃຕ້ໂຄ່ງການ UPROUSEwithLEARN ແລະ Asi@Connect ໃນວັນທີ່ 22/11/2021- 24/11/2021 (1PM – 4PM)

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທາງສູນຈະຄັດເລືອກເອົາຈຳນວນ 40 ຄົນເທົ່ານັ້ນ

ໝາຍເຫດ

  • ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງລົງທະບຽນຕາມລິ່ງດ້ານລຸ່ມ
  • ຕ້ອງເອົາ computer laptop (8GB RAM+, 100GB free disk space)  

https://forms.gle/nucPANGSz5mk8xUB7 (ລົງທະບຽນ)

https://www.virtualbox.org/ (Download Virtualbox

ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV

Credited Illustration by Mike Faille

ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ທີ່ອະນາຄົດ ລູກຂອງເຮົາຈະສາມາດ ຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກໄພໄຂເຈັບທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ: ໂລກ HIV. ປະຈຸບັນມີນັກວິທະຍາສາດຈີນ ອ້າງວ່າໄດ້ອອກແບບເດັກນ້ອຍຝາແຝດທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຫລາຍເດືອນກ່ອນນີ້ ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ການຕັດແຕ່ງແຊ້ນ. ທ່ານອາດຈະບໍເຊື່ອ ແຕ່ລອງຖາມໂຕເອງເບິ່ງວ່າ ທ່ານຮູ້ຈັກ ຈັກຄົນ ທີ່ໃຫ້ວິທະຍາສາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ລູກນ້ອຍ. ເຂົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຢາກໄດ້ລູກຈັກຄົນ ແລະ ຢາກໄດ້ເພດຫຍັງກໍ່ໄດ້. ເດັກນ້ອຍເລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການອອກແບບຂອງທຳມະຊາດ ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານຂອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນເຂົາເຈົ້າຖືກອອກແບບຈາກຫ້ອງທົດລອງ ກ່ອນຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນຕົວຂອງຜູ້ເປັນແມ່.

Read more

Credited Illustration by Mike Faille

ໃນປະຈຸບັນ, ເທັກໂນໂລຊີ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນຂະແຫນ່ງ gene editing ຫລື ການຕັດແຕ່ງແຊ້ນມີການຄົ້ນຄວ້າຢາກຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະ ໄດ້ກ້າວຫນ້າໄປໄກ. ເຂົາສາມາດສ້າງພືດທີ່ທົນຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ເຂົາສາມາດສ້າງສັດທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫລາຍ. ສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV.

ແຕ່ເຫດຜົນຫລັກທີ່ ນັກວິທະຍາສາດບໍ່ໃຊ້ການຕັດຕໍ່ແຊ້ນໃນຄົນ ແມ່ນ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານສິນລະທຳຈາກສາກົນ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດໃນອານາຄົດ. ຕົວຢ່າງ, ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຕັດແຕ່ງແຊ້ນ ຈະສົງແຊ້ນຂອງເຂົາສ່ວນຫນຶ່ງໃຫ້ລູກຫລານຂອງເຂົ້າ ແລະ ໃນຂະບວນການສົງຕໍ່ນັ້ນ, ແຊ້ນອາດຖຶກປ່ຽນແປງ ແລະ ເກີດເປັນແຊ້ນຊຸດໃຫ່ມທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ນັກວິທະຍາສາດຈີນດັ່ງກ່າວໄດ້ ທ່າທາຍເຫດຜົນທັງຫມົດນັ້ນໄປ ເພື່ອເປີດປະຕູສູ້ ການພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ. ຜົນສຳເລັດທີ່ເລົາອ້າງ ມາພ້ອມຄຳວິຈານຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກອົງກອນຕ່າງຯ. ຈາກການອອກມາປະກາດຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ໃນອະນາຄົດ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ ຫລື ອາດ ຈະໄດ້ທົດລອງໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຕັດຕໍ່ແຊ້ນ ດ້ວຍຕົວຂອງເຮົາເອງແນ່ນອນ ມີແຕ່ເວລາເທົານັ້ນວ່າ ຈະໄວ ຫລື ຈະຊ້າ.

reference

https://theconversation.com/the-road-to-enhancement-via-human-gene-editing-is-paved-with-good-intentions-107677

https://apnews.com/4997bb7aa36c45449b488e19ac83e86d

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1583-1

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1583-1

ເຮົາຈະໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ປູກຈາກຫ້ອງ lab

ທ່ານຈະຕົກໃຈບໍ່ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າ ໃນຕໍ່ຫນ້າຄົນເຮົາຈະສາມາດກິນຊີ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ທຳຮ້າຍ ຫລື ຂ້າສັດ. ຊີ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີ້ນງົວ, ຫມູ ແລະ ໄກ່ສາມາດປູກໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມອຳນວຍ. ຊີ້ນດັ່ງກ່າວຖືກເອີ່ນວ່າ cell-based meat.

ຂໍ້ດີຂອງ cell-based meat ແມ່ນ ເປັນຊີ້ນທີສະອາດ ແລະ ປາດສະຈາກໂລກທີ່ມີໃນຊີ້ນທົ່ວໆໄປ. ເປັນຊີ້ນທີ່ບໍ່ສົງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຍ້ອນຖືກປູກໃນສະພາບຫ້ອງທົດລອງ.

Read more

Cited from www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef
ຊິ້ນ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງ Cited from www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef

ຂັ້ນຕອນການປູກຊີ້ນແມ່ນເລີ່ມຈາກ ການເອົາພາກສ່ວນຂອງແຊ້ນ ຫລື cell ທີ່ຂັດສັນພິເສດຈາກສັດ (ອາດຈະມາຈາກຂົນຂອງໄກ່) ມາປູກ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຈຳນວນຢ່າງວ່ອງໄວ້ ໂດຍອາຫານທີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງ cell ດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພຶດທັງຫມົດ. ຈາກ cell ກ່າຍເປັນຊີ້ນທີ່ຄົນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້.

ນະວັດຕະກຳການປູກຊີ້ນຈາກ cell ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດໂດຍຫລາຍບໍລິສັດ ໃນຫລາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ເນທີແລນ. ແຕ່ລະບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງຊື່ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົ້າແຕກຕ່າງກັນ highersteaks ແລະ supermeat. ວີດີໂອດ້ານລຸ່ມອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕົກໃຈ.

ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດ ຖ້າຊີ້ນທີ່ທ່ານກິນບໍ່ແມ່ນຊີ້ນ ແຕ່ມີລົດຊາດ ແລະ ສານອາຫານຄືກັນກັບຊີ້ນ. ຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານໄປຮ້ານໄກ່ທອດ ຫຼື ຮ້ານສະເຕັກ ຢ່າລືມສັງເກດ ແລະ ຖາມຕົວເອງວ່າ ສິ່ງທີຢູ່ໃນຈານແມ່ນ ຊີ້ນແທ້ ຫລື ຊີ້ນທີ່ປູກເອົາ.

Reference:

https://theconversation.com/meat-grown-from-cells-companies-clamour-to-put-it-on-your-plate-105171?fbclid=IwAR1n2DQqy7gcBinPlpZ365cOK5GkiMZD7YTrtg7Zv2TgZP9FIVX2pwqtm0U

https://www.highersteaks.com/

https://www.supermeat.com/

https://www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef

ໂຣກທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ເກັ່ງ (Imposter syndrome – ອິມໂພສເຕີ ຊິນໂດຣມ)

ບາງຄັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃດ້ຮັບຄຳຊົມຈາກຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ ບາງທີ່ຫລາຍຄັ້ງເກີດອາການຫງຸດຫງິດ ເພາະພາຍໃນໃຈ ນັ້ນຄິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໄປນັ້ນຍັງດີບໍ່ພໍ

ມີບາງທິດສະດີວ່າ ໂຣກນີ້ສ່ວນໜຶ່ງເກີດມາຈາກພື້ນຖານຄອບຄົວທີ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຄາດຫວັງ ຫຼື ສ້າງຕົວຕົນຈຳລອງບາງຢ່າງຂື້ນມາ ຕົວຢ່າງ ພໍ່ແມ່ອາດຈະບອກກັບລູກວ່າ ລູກນີ້ພິເສດ ແລະ ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃດ້ຫຼາຍກ່ອນຄົນທົ່ວໄປ (ສິ່ງນີ້ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດເດັກຄົນໜຶ່ງວາງເກນຂອງຕົນເອງຂື້ນມາ ແລະ ຕ້ອງເຮັດສຳເລັດທຸກໆຢ່າງໃຫ້ສຳເລັດ ເພາະຕົນເອງນັ້ນພິເສດ)

Read more

ການສະແດງຂອງອາການ Imposter syndrome

ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຣກນີ້ແມ່ນ ມັກບອກກັບຕົນເອງວ່າຕ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດຕະຫລອດເວລາ, ຊະນະຕະຫລອດເວລາ ແລະ ພະຍາຍາມຮັກສາລະດັບໄວ້

ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ວ່າເຮົາບໍ່ເກັ່ງ ຫລື ຮູ້ບໍ່ຫລາຍ ທັງທີ່ຄວາມຈິງອາດຈະບໍ່ແມ່ນ ເພາະຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາເຮັດຫຍັງສຳເລັດເພື່ອຢາກໃດ້ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງເຫັນເຖິງສັກກະຍະພາບຕະຫຼອດເວລາ ນັ້ນເປັນການແບກຮັບພາລະບາງຢ່າງທີ່ຕົນເອງສ້າງຂື້ນມາ

ບາງຄັ້ງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃດ້ຮັບຄຳຊົມຈາກຄົນອື່ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ ບາງທີ່ຫລາຍຄັ້ງເກີດອາການຫງຸດຫງິດ ເພາະພາຍໃນໃຈ ນັ້ນຄິດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວ່າສິ່ງທີ່ເຮັດໄປນັ້ນຍັງດີບໍ່ພໍ

ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຟຣຸກຕະຫລອດເວລາ, ເຮັດຫຍັງສຳເລັດ ແຕ່ ຍັງຮູ້ສຶກວ່າ ຍັງບໍ່ສົມບູນ

Imposter syndrome ກັບ Perfectionist ຈະມີຄວາມຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ Perfectionist ຄືຮູ້ສຶກໂຕວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດນັ້ນດີແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີບາງຈຸດບໍ່ສົມບູນຢາກເຮັດໃຫ້ດີກ່ອນນີ້ ແລະ ຈະບໍ່ຄິດຕຳນິໃນຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງ

ອິມໂຟສເຕີ ຊິນໂດຣມ ບໍ່ດີປານໃດ ຕ່າງຈາກການຖ່ອມໂຕ (ຄວາມຖ່ອມໂຕແມ່ນເຮົາຮູ້ວ່າສຳເລັດຍ້ອນຫຍັງແຕ່ເຮົາຈະບໍ່ຂີ້ໂມ້ຫລາຍ)

ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າເປັນ ອິມໂຟສເຕີຊິນໂດຣມ ມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າມີບາງຢ່າງໃນໃຈເຊື່ອງໄວ້ຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ຄວາມຈິງ (ຄວາມຈິງທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ເກັ່ງ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມີບາງຢ່າງເປັນສິ່ງຢ້ານຄົນອື່ນຮູ້ແລ້ວຈະເບິ່ງເຮົາຫຼຸດຕາມມາດຖານຂອງຕົນເອງທີ່ຕັ້ງໄວ້)

ວິທີແກ້ ຕ້ອງຍອມຮັບກ່ອນວ່າໂຕເອງເປັນໂຣກນີ້
ຄວນດີໃຈກັບຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ
ຍອມຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກໝູ່ ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຄື ໂຣກນີ້ຂ້ອນຂ້າງເປັນ ລັກສະນະ ວົງກວ້າງຂອງ Social Network ກັບຄົນຍຸກນີ້ ເພາະແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຮັດໃຫ້ເກີດການປຽບທຽບ.

ຖ້າເກີດສະສົມ ບໍ່ແກ້ໄຂ ອາດຈະເປັນແຜເລິກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລຸກລາມໄປຫາໂຣກອື່ນ ຫຼື ໂຣກຊຶ່ມເສົ້າ
ເຮົາຄວນປຶກສາຫມໍ

ຂໍ້ມູນຈາກ entrepreneur

Brownout ພາວະໝົດໄຟໃນການທຳງານ

Brownout ແມ່ນ ອາການໝົດໄຟໃນການທຳງານໄລຍະຍາວ Brownout ອາດຈະມີອາການຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ອຶດອັດກັບກົດລະບຽບບາງຢ່າງຂອງອົງກອນ ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພາວະຖ່ອຍຫ່າງ (Disengagement) ເຮັດໃຫ້ຈົນສຸດທ້າຍເຮົາທົນບໍ່ໄຫວ ລາອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

ມີຂໍ້ມູນ Entrepreneur ໄດ້ລະບຸວ່າມີຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ມີອາການ ໝົດແຮງບັນດານໃຈ (Burnout) ລາອອກຈາກອົງກອນ 5% ກົງກັນຂ້າມກັບອາການ Brownout ທີ່ມີຜູ້ລາອອກຈາກອົງກອນຫຼາຍກວ່າ 40%

ລອງກວດເບິ່ງວ່າທ່ານມີອາການ Brownout ສະແດງອອກມາບໍ່?

  1. ສົນໃຈແຕ່ເລື່ອງວຽກງານຫຼາຍເກີນໄປຈົນລືມເອົາໃຈໃສ່ຕົນເອງ (ບໍ່ກິນບໍ່ນອນເອົາແຕ່ເຮັດວຽກ)
  2. ຮູ້ສຶກວິຕົກກັງວົນ ແລະ ກົດດັນຕົວເອງຕະຫຼອດເວລາ
  3. ມີອາການເບື່ອກັບການເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ການລົມກັບຄົນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຄົນໃກ້ໂຕເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນຮັກ

Python ພາສາຄອມພິວເຕີ ແຫ່ງປີ 2018

python-logo

Python ເປັນພາສາຄອມພິວເຕີແຫ່ງປີ 2018 ຈາກການຈັດອັນດັບຂອງເວັບໄຊ tiobe.

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ເວັບໄຊຈັດອັນດັບພາສາຄອມພິວເຕີຊື່ດັ່ງ tiobe ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມນິຍົມການນຳໃຊ້ພາສາຄອມພິວເຕີຂອງໂປແກຼມເມີທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ພາສາ python ເປັນພາສາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ຈາກຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ພາສາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມນິຍົມນຳໃຊ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.62%, ຕິດຕາມມາດ້ວຍພາສາ Visual Basic .NET ແລະ Java ເຊິ່ງມີຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ 3.20% ແລະ 2.69% ຕາມລຳດັບ. ຈາກຄວາມນິຍົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພາສາ python ນີ້ ກ້າວຂຶ້ນຈາກພາສາຍອດນິຍົມ ອັນດັບ …

%d bloggers like this: