IT Center

ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV

ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ທີ່ອະນາຄົດ ລູກຂອງເຮົາຈະສາມາດ ຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກໄພໄຂເຈັບທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ: ໂລກ HIV. ປະຈຸບັນມີນັກວິທະຍາສາດຈີນ ອ້າງວ່າໄດ້ອອກແບບເດັກນ້ອຍຝາແຝດທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຫລາຍເດືອນກ່ອນນີ້ ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ການຕັດແຕ່ງແຊ້ນ. ທ່ານອາດຈະບໍເຊື່ອ ແຕ່ລອງຖາມໂຕເອງເບິ່ງວ່າ ທ່ານຮູ້ຈັກ ຈັກຄົນ ທີ່ໃຫ້ວິທະຍາສາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ລູກນ້ອຍ. ເຂົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຢາກໄດ້ລູກຈັກຄົນ ແລະ ຢາກໄດ້ເພດຫຍັງກໍ່ໄດ້. ເດັກນ້ອຍເລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການອອກແບບຂອງທຳມະຊາດ ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານຂອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນເຂົາເຈົ້າຖືກອອກແບບຈາກຫ້ອງທົດລອງ ກ່ອນຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນຕົວຂອງຜູ້ເປັນແມ່.

Credited Illustration by Mike Faille

ໃນປະຈຸບັນ, ເທັກໂນໂລຊີ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນຂະແຫນ່ງ gene editing ຫລື ການຕັດແຕ່ງແຊ້ນມີການຄົ້ນຄວ້າຢາກຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະ ໄດ້ກ້າວຫນ້າໄປໄກ. ເຂົາສາມາດສ້າງພືດທີ່ທົນຕໍ່ພະຍາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ເຂົາສາມາດສ້າງສັດທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫລາຍ. ສາມາດເຮັດໄດ້ຫລາຍກວ່າ ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV.

ແຕ່ເຫດຜົນຫລັກທີ່ ນັກວິທະຍາສາດບໍ່ໃຊ້ການຕັດຕໍ່ແຊ້ນໃນຄົນ ແມ່ນ ຂໍ້ບັງຄັບດ້ານສິນລະທຳຈາກສາກົນ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດໃນອານາຄົດ. ຕົວຢ່າງ, ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຕັດແຕ່ງແຊ້ນ ຈະສົງແຊ້ນຂອງເຂົາສ່ວນຫນຶ່ງໃຫ້ລູກຫລານຂອງເຂົ້າ ແລະ ໃນຂະບວນການສົງຕໍ່ນັ້ນ, ແຊ້ນອາດຖຶກປ່ຽນແປງ ແລະ ເກີດເປັນແຊ້ນຊຸດໃຫ່ມທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້.

ນັກວິທະຍາສາດຈີນດັ່ງກ່າວໄດ້ ທ່າທາຍເຫດຜົນທັງຫມົດນັ້ນໄປ ເພື່ອເປີດປະຕູສູ້ ການພັດທະນາ ໃນອະນາຄົດ. ຜົນສຳເລັດທີ່ເລົາອ້າງ ມາພ້ອມຄຳວິຈານຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກອົງກອນຕ່າງຯ. ຈາກການອອກມາປະກາດຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອແນ່ວ່າ ໃນອະນາຄົດ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ ຫລື ອາດ ຈະໄດ້ທົດລອງໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີຕັດຕໍ່ແຊ້ນ ດ້ວຍຕົວຂອງເຮົາເອງແນ່ນອນ ມີແຕ່ເວລາເທົານັ້ນວ່າ ຈະໄວ ຫລື ຈະຊ້າ.

reference

https://theconversation.com/the-road-to-enhancement-via-human-gene-editing-is-paved-with-good-intentions-107677

https://apnews.com/4997bb7aa36c45449b488e19ac83e86d

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1583-1

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1583-1

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: