IT Center
Workshop – Network Security and Performance
Workshop – Network Security and Performance

Workshop – Network Security and Performance

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈະໄດ້ຈັດ Workshop ໃນຫົວຂໍ້ Network Security and Performance ພ່າຍໃຕ້ໂຄ່ງການ UPROUSEwithLEARN ແລະ Asi@Connect ໃນວັນທີ່ 6/9/2021 – 14/6/2021 (10 AM – 14:30PM) ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງລົງທະບຽນຕາມລິ່ງດ້ານລຸ່ມ ແລະ ຕ້ອງເອົາ computer laptop (8GB RAM+, 100GB free disk space) ແລະຕິດຕັ້ງ Virtualbox 

https://forms.gle/MHTXMLAXDhht2rnP9 (ລົງທະບຽນ)

https://www.virtualbox.org/ (ຕິດຕັ້ງ Virtualbox )

ຜູ້ປະສານງານ:

Request for Quotation -Video Conferencing Devices and Accessories
Request for Quotation -Video Conferencing Devices and Accessories

Request for Quotation -Video Conferencing Devices and Accessories

Lao Education and Research NETwork or LERNET is managed by the Information Technology center at National University of Laos (NUOL). LERNET has three main members and all members are public universities controlled by the Ministry of Education and Sports (MOES). …

ຮັບຕຳແໜ່ງງານລະດັບ 5 ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກເນັດເວີກຂອງສູນໄອທີ ມຊ

ຮັບຕຳແໜ່ງງານລະດັບ 5 ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກເນັດເວີກ ທ່ານ ອຈ ຄຳສະອອນ ຈຸນລະມະນີ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ເນັດເວີກ ປະຈຳ ສູນໄອທີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 21 ເດືອນ 10 ປີ 2020 ທີ່ ຕຶກສຳນັກງານ T-Building
ໃນພິທີມອບຮັບແມ່ນປະກອບໄປດ້ວຍ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫ້ອງການສູນໄອທີ ກັນຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໃຊ້ຍຸງ ຂ້າຍຸງ
ໃຊ້ຍຸງ ຂ້າຍຸງ

ໃຊ້ຍຸງ ຂ້າຍຸງ

ນັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ຄິດຄົ້ນວິທີໃຫ່ມ ໃນການກຳຈັດຍຸງລາຍໃຫ້ຫມົດກ້ຽງ ແບບ ກ້ຽງ ຯ ອີຫລີ. ທີມງານຂອງເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ທົດລອງ ວິທີການດັ້ງກ່າວກັບ ສອງເກາະຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ຫລັງຈາກ ສອງປີ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຍຸງລາຍຈັກໂຕເຫລື່ອລອດ.

ທຸກມື້ນີ້ໄດ້ຍິນແຕ່ຄົນເວົ້າ ວ່າບໍ່ສະບາຍ ໄປຫນອນໂຮງຫມໍ ເປັນໄຂ້ຍຸງ. ໃຜກະຮູ້ເນາະ ວ່າຍຸງລາຍ ອັນຕະລາຍ ຮ້າຍກວ່າເສືອ. ມັນເປັນພາຫະນະຂອງໂລກອັນຕະຫລາຍ ຕົວຢ່າງແມ່ນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ໄຂ້ Zika. ຖ້າມັນຮ້າຍຈັ່ງຊັ້ນ ເປັນຍັງຄື່ບໍ່ກຳຈັດມັນຫມົດ ອອກຈາກໂລກນີ້ເລີຍ.

ວິທີກຳຈັດຍຸງ ທີ່ເຮົາເຫັນທົ່ວຯໄປແມ່ນ ການກຳຈັດລູກນຳ້ ຫລື ໄຂ່ຍຸງ ຕາມສະຖານທີ່ທີມີນຳ້ຂັງ ແລະ ການຜົ່ນຢາ …

ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV
ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV

ເດັກນ້ອຍທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV

ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ທີ່ອະນາຄົດ ລູກຂອງເຮົາຈະສາມາດ ຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກໄພໄຂເຈັບທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ: ໂລກ HIV. ປະຈຸບັນມີນັກວິທະຍາສາດຈີນ ອ້າງວ່າໄດ້ອອກແບບເດັກນ້ອຍຝາແຝດທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບໂລກ HIV ທີ່ຫາກໍ່ເກີດຫລາຍເດືອນກ່ອນນີ້ ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ການຕັດແຕ່ງແຊ້ນ. ທ່ານອາດຈະບໍເຊື່ອ ແຕ່ລອງຖາມໂຕເອງເບິ່ງວ່າ ທ່ານຮູ້ຈັກ ຈັກຄົນ ທີ່ໃຫ້ວິທະຍາສາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໄດ້ລູກນ້ອຍ. ເຂົາສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຢາກໄດ້ລູກຈັກຄົນ ແລະ ຢາກໄດ້ເພດຫຍັງກໍ່ໄດ້. ເດັກນ້ອຍເລົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການອອກແບບຂອງທຳມະຊາດ ແຕ່ເປັນການປະສົມປະສານຂອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ທຳມະຊາດ ເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນເຂົາເຈົ້າຖືກອອກແບບຈາກຫ້ອງທົດລອງ ກ່ອນຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນຕົວຂອງຜູ້ເປັນແມ່. …

ເຮົາຈະໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ປູກຈາກຫ້ອງ lab
ເຮົາຈະໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ປູກຈາກຫ້ອງ lab

ເຮົາຈະໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ປູກຈາກຫ້ອງ lab

ທ່ານຈະຕົກໃຈບໍ່ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າ ໃນຕໍ່ຫນ້າຄົນເຮົາຈະສາມາດກິນຊີ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ທຳຮ້າຍ ຫລື ຂ້າສັດ. ຊີ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີ້ນງົວ, ຫມູ ແລະ ໄກ່ສາມາດປູກໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມອຳນວຍ. ຊີ້ນດັ່ງກ່າວຖືກເອີ່ນວ່າ cell-based meat.

ຂໍ້ດີຂອງ cell-based meat ແມ່ນ ເປັນຊີ້ນທີສະອາດ ແລະ ປາດສະຈາກໂລກທີ່ມີໃນຊີ້ນທົ່ວໆໄປ. ເປັນຊີ້ນທີ່ບໍ່ສົງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຍ້ອນຖືກປູກໃນສະພາບຫ້ອງທົດລອງ. …