IT Center

ແກ້ໄຂບັນຫາໄອທີ

ESET Antivirus Server ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ
ESET Antivirus Server ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ

ESET Antivirus Server ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີ ພາຍໃນ ມຊ ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ, ສູນໄອທີ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ ການຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ ໂດຍນຳສະເໜີລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ ຈາກບໍລິສັດ ESET ຫຼືທີ່ຫຼາຍທ່ານຈະຄຸ້ນເຄີຍໃນຊື່ NOD32.…

ແກ້ໄຂບັນຫາໄອທີ
ແກ້ໄຂບັນຫາໄອທີ

ແກ້ໄຂບັນຫາໄອທີ

ສູນໄອທີມີບໍລິການຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ແກ້ບັນຫາກ່ຽວກັບຄອມພິມເຕີ ນັບແຕ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ໄປຈົນຮອດລະບົບໄອທີສຳລັບອົງກອນ ໂດຍພະນັກງານທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ມີປະສົບການຍາວນານ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການບໍລິການປະເພດນີ້ ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງສູນໄອທີ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນ ມຊ ສູນໄອທີຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການບໍລິການນີ້ ແລະ ໃນການບໍລິການນີ້ ອາດຈະມີການຮຽກເກັບຄ່າອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າບໍລິການກໍ່ເປັນໄດ້.