IT Center

SEAMOLEC

SEAMOLEC
SEAMOLEC

SEAMOLEC

SEAMEO ແມ່ນຄຳຫຍໍ້ທີ່ມາຈາກຄຳວ່າ South East Asia Ministry of Education Organization ຖ້າຈະແປເປັນລາວກໍອາດຈະແມ່ນ ອົງການກະຊວງສຶກສາແຫ່ງປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ສ່ວນວ່າ SEAMOLEC ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Regional for Open Learning Centre, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ເປັນສູນຊີແມວ ໜຶ່ງທີ່ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂື້ນໂດຍປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 22 Feb 1997. ສູນ SEAMOLEC ເປັນສູນໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ຂະບວນການຂອງ SEAMEO ອິນໂດເນເຊຍສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ເພື່ອເປັນເຈົ້າການໃນການ ນຳພາ ແລະຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວ ຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການສຶກສາ ເປີດແລະ …