ໃຊ້ຍຸງ ຂ້າຍຸງ

ນັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ຄິດຄົ້ນວິທີໃຫ່ມ ໃນການກຳຈັດຍຸງລາຍໃຫ້ຫມົດກ້ຽງ ແບບ ກ້ຽງ ຯ ອີຫລີ. ທີມງານຂອງເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ທົດລອງ ວິທີການດັ້ງກ່າວກັບ ສອງເກາະຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ຫລັງຈາກ ສອງປີ ເຫັນວ່າບໍ່ມີຍຸງລາຍຈັກໂຕເຫລື່ອລອດ.

ທຸກມື້ນີ້ໄດ້ຍິນແຕ່ຄົນເວົ້າ ວ່າບໍ່ສະບາຍ ໄປຫນອນໂຮງຫມໍ ເປັນໄຂ້ຍຸງ. ໃຜກະຮູ້ເນາະ ວ່າຍຸງລາຍ ອັນຕະລາຍ ຮ້າຍກວ່າເສືອ. ມັນເປັນພາຫະນະຂອງໂລກອັນຕະຫລາຍ ຕົວຢ່າງແມ່ນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ໄຂ້ Zika. ຖ້າມັນຮ້າຍຈັ່ງຊັ້ນ ເປັນຍັງຄື່ບໍ່ກຳຈັດມັນຫມົດ ອອກຈາກໂລກນີ້ເລີຍ.

ວິທີກຳຈັດຍຸງ ທີ່ເຮົາເຫັນທົ່ວຯໄປແມ່ນ ການກຳຈັດລູກນຳ້ ຫລື ໄຂ່ຍຸງ ຕາມສະຖານທີ່ທີມີນຳ້ຂັງ ແລະ ການຜົ່ນຢາ …

ເຮົາຈະໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ປູກຈາກຫ້ອງ lab

ທ່ານຈະຕົກໃຈບໍ່ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າ ໃນຕໍ່ຫນ້າຄົນເຮົາຈະສາມາດກິນຊີ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ທຳຮ້າຍ ຫລື ຂ້າສັດ. ຊີ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີ້ນງົວ, ຫມູ ແລະ ໄກ່ສາມາດປູກໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມອຳນວຍ. ຊີ້ນດັ່ງກ່າວຖືກເອີ່ນວ່າ cell-based meat.

ຂໍ້ດີຂອງ cell-based meat ແມ່ນ ເປັນຊີ້ນທີສະອາດ ແລະ ປາດສະຈາກໂລກທີ່ມີໃນຊີ້ນທົ່ວໆໄປ. ເປັນຊີ້ນທີ່ບໍ່ສົງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຍ້ອນຖືກປູກໃນສະພາບຫ້ອງທົດລອງ.

Read more

Cited from www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef
ຊິ້ນ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງ Cited from www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef

ຂັ້ນຕອນການປູກຊີ້ນແມ່ນເລີ່ມຈາກ ການເອົາພາກສ່ວນຂອງແຊ້ນ ຫລື cell ທີ່ຂັດສັນພິເສດຈາກສັດ (ອາດຈະມາຈາກຂົນຂອງໄກ່) ມາປູກ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຈຳນວນຢ່າງວ່ອງໄວ້ ໂດຍອາຫານທີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງ cell ດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພຶດທັງຫມົດ. ຈາກ cell ກ່າຍເປັນຊີ້ນທີ່ຄົນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້.

ນະວັດຕະກຳການປູກຊີ້ນຈາກ cell ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດໂດຍຫລາຍບໍລິສັດ ໃນຫລາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ເນທີແລນ. ແຕ່ລະບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງຊື່ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົ້າແຕກຕ່າງກັນ highersteaks ແລະ supermeat. ວີດີໂອດ້ານລຸ່ມອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕົກໃຈ.

ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດ ຖ້າຊີ້ນທີ່ທ່ານກິນບໍ່ແມ່ນຊີ້ນ ແຕ່ມີລົດຊາດ ແລະ ສານອາຫານຄືກັນກັບຊີ້ນ. ຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານໄປຮ້ານໄກ່ທອດ ຫຼື ຮ້ານສະເຕັກ ຢ່າລືມສັງເກດ ແລະ ຖາມຕົວເອງວ່າ ສິ່ງທີຢູ່ໃນຈານແມ່ນ ຊີ້ນແທ້ ຫລື ຊີ້ນທີ່ປູກເອົາ.

Reference:

https://theconversation.com/meat-grown-from-cells-companies-clamour-to-put-it-on-your-plate-105171?fbclid=IwAR1n2DQqy7gcBinPlpZ365cOK5GkiMZD7YTrtg7Zv2TgZP9FIVX2pwqtm0U

https://www.highersteaks.com/

https://www.supermeat.com/

https://www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef

Internet Of Things

ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດຄວາມທີ່ຊວນໃຫ້ຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ Internet of things ຫຼື IOT ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມາແຮງ ແລະ ເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງສີງປະດິດທີ່ດີໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມໂຕເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດເຊີ່ງຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຮູ້ຈັກມາກ່ອນ.

Read more

Internet of things ຫຼື IOT ຄືການທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ສີ່ງຕ່າງໆຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບໂລກອິນເຕີເນັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດສັ່ງການ, ຄວບຄຸມການໃຊ້ງານອຸປະກອນຕ່າງໆຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ໂດຍສີ່ງຕ່າງໆມີວິທີການລະບຸໂຕຕົນ, ຮັບຮູ້ສະພາບການຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ,  ມີປະຕິສຳພັນໂຕ້ຕອບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງສິງນີ້ຈະນຳໄປສູ່ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ການບໍລິການອີກຫຼາກຫຼາຍ.

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ເຮັດໃຫ້ IOT ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື:

  1. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໃນສະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລະບົບເຊັນເຊີ
  2. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ລະບົບການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ຕົວຢ່າງ: Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
  3. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃນສະພາບການຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຊີປະມວນຜົນແບບ Cloud ຫຼື Big Data Analytics

ນີ້ຄືຕົວຢ່າງສີ່ງທີ່ IOT ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຂີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ:

  • ເຊັນເຊີພາຍໃນເຮືອນ ທີ່ສາມາດກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ອາໄສ ແລະ ສົ່ງສັນຍານໄປສັ່ງເປີດ/ປິດສະວິດໄຟຕາມຫ້ອງຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການເປີດ/ປິດ
  • ອຸປະກອນວັດແທກສັນຍານຊີບພະຈອນຈອງຄົນເຈັບ/ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາທ່ານໝໍ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາໜ່ວຍກູ້ໄພໃນກໍລະນີສຸກເສີນ
  • ຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ ທີ່ມີອຸປະກອນກວດຈັບຈຳນວນສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນຕູ້ເຢັນ, ເມື່ອມີອາຫານໃນຕູ້ເຢັນທີ່ໃກ້ຈະໝົດຈະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໄປເຕືອນໃນໂທລະສັບມືຖືທີ່ເປັນ Smartphone ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈໃນການສັ່ງຊື້ໄດ້
  • Connected Car ຄຶລົົດທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລົດໄດ້ ເຊັ່ນ: ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນການເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນ, ລະບົບການຊອກຫາປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນໃກ້ຈະໝົດ….
  • ຕູ້ຊັກຜ້າອັດສະລິຍະ ສາມາດລາຍງານສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງຕູ່ຊັກຜ້າໄປຫາ Smartphone ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາບໍ່ຢູ່ເຮືອນສາມາດຕັ້ງຄ່າຕູ້ຊັກຜ້າໃຫ້ຢູ່ໃນໂມດພິເສດໂດຍທີ່ເມື່ອໃດທີ່ມີການຊັກຜ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕູ້ຊັກຜ້າຈະປັ່ນເບົາໆທຸກ 2 ນາທີເພື່ອໃຫ້ມີອາກາດໄຫຼຜ່ານຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າບໍ່ອັບຊື້ນ ແລະ ເວລາເຮົາກັບຮອດເຮືອນຕູ້ຊັກຜ້າຈະກວດຈັບໄດ້ວ່າເຮົາມາຮອດເຮືອນແລ້ວກໍຈະຈົບການເຮັດວຽກ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ

ນອກຈາກນີ້ IOT ຈະປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດໃນອຸດສະຫະກຳໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Industry 4.0 ທີ່ອາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ເພື່ອເພີ່ມອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງ.

ໂດຍຂໍ້ມູນທັງຫຼາຍທີ່ເກັບຈາກເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການກວດຈັບຕົວອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຈະຖືກນຳມາວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທັນທີ ນອກຈາກການຂ້າມຂີດຈຳກັດເລື່ອງເວລາແລ້ວລະບົບຄວບຄຸມ ຫຼື ລະບົບວິເຄາະຂໍ້ມູນອາດບໍ່ໄດ່ຢູ່ໃນທີ່ດຽວກັນກັບເຄື່ອງຈັກແຕ່ສາມາດຄວບຄຸມການສັ່ງການໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດເລື່ອງສະຖານທີ່

ຄົນເກີດຫຼັງຍຸກ 80 ມີເຮ 5 ນະວັດຕະກຳ IT ແຫ່ງອະນາຄົດຈະມາລາວ

ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮ ແຕ່ຈະອຸທານອອກມາວ່າ “ເຮີ້ຍ…” ໂລດລະ ຄວາມຈິງພວກເຮົາຈະເປັນກຸ່ມຄົນຍຸກ 80 ສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະສຳພັດກັບ ນະວັດຕະກຳແບບທັນສະໄໝແບບ IoT ສ່ວນຄົນທີ່ເກີດກ່ອນຍຸກ 80 ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ອາດຈະມີບັນຫາກັບການຢູ່ຮ່ວມກັບ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆດ້ານ ໄອທີ IoT ແຫ່ງອະນາຄົດອັນໃກ້.

Case ຕົວຢ່າງ ເທຣນການນຳໃຊ້ໄອທີຍຸກຕົ້ນໆໃນລາວ

ຕອນປີ 2000 ອິນເຕີເນັດນັ້ນມາແຮງທົ່ວໂລກ ແຕ່ປະເທດເຮົາ ກໍ່ຮູ້ວ່າສຳຄັນແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະບາດຄືທຸກມື້ນີ້ ເພາະຄົນໃນຍຸກ ປີ 2000 ເກືອບ 99 % ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃດ້ແນວໃດ໋ ພໍເວລາຜ່ານໄປໄລຍະໜຶ່ງ ປະມານ 5ປີ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມເກີດໃໝ່ພັດໃດ້ນຳໃຊ້ກ່ອນໝູ່ ແລະ ອີກ …

ໃນໂລກອະນາຄົດ ຄົນເຮົາຈະໃສ່ຫຍັງ? EP1: ຜ້າອັດສະລິຍະປ່ຽນສີໄດ້

ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າ ໃນອະນາຄົດ ທ່ານຈະໃສ່ແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງແບບດຽວທຸກມື້ ທ່ານຈະເຊື່ອບໍ່. ຄົນໃນອະນາຄົດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງຫລາຍໂຕ ຍ້ອນເຄື່ອງຂອງເຂົາສາມາດປ່ຽນສີ ແລະ ປ່ຽນລວດຫລາຍໄດ້ຕາມທີ່ເຂົາຕ້ອງການ. ເຖິງແມ່ນທ່ານນຸ່ງເຄື່ອງໂຕເກົ່າກໍ່ບໍ່ມີຄົນຮູ້.

ນັກວິທະຍາສາດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ Central Florida (UCF) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດອາເມລິກາໄດ້ຄິດຄົນແຜ່ນຜ້າທີ່ສາມາດປ່ຽນສີໄດ້ໂດຍການສັ່ງານຈາກໂທລະສັບມືຖື. ເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຊື້ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ນີ້ວ່າ ChroMorphous. ຜ້າອັດສະລິຍະນີ້ແມ່ນສາມາດຕັດ, ຫຍິບ, ຊັກ ແລະ ລີດຄືກັນກັບແຜ່ນຜ້າທົ່ວໄປ. ແຕ່ຄວາມພິເສດຂອງມັນຄື ມັນສາມາດປ່ຽນສີ ແລະ ປ່ຽນລວດລາຍໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ຕາມການສັ່ງງານຈາກໂທລະສັບມືຖືຂອງຜູ່ນຸ່ງຖື.

ທ່ານອາດຄິດວ່ານີ້ເປັນພຽງການທົດລອງຂອງນັກວິທະຍາສາດ ແຕ່ທ່ານຄິດຜິດແລ້ວ. ຍ້ອນສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກແຜ່ນແພ ChroMorphous ມີແຜນວາງຈຳຫນ່າຍໃນຕະຫລາດທົ່ວໄປໃນປີຫນ້າ ໂດຍເລີມຈາກ ກະເປົາຖື ແລະ ກະເປົາເປ້. ລອງຄິດຫລີ້ນໆເບິ່ງ ຖ້າເຮົາໃຊ້ແຜ່ນແພດັງກ່າວກັບສິ່ງອື້ນໆ ອອ້ມຂ້າງເຮົາເຊັ່ນ: ເກີບປ່ຽນສີໄດ້, …

Python ພາສາຄອມພິວເຕີ ແຫ່ງປີ 2018

python-logo

Python ເປັນພາສາຄອມພິວເຕີແຫ່ງປີ 2018 ຈາກການຈັດອັນດັບຂອງເວັບໄຊ tiobe.

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ເວັບໄຊຈັດອັນດັບພາສາຄອມພິວເຕີຊື່ດັ່ງ tiobe ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມນິຍົມການນຳໃຊ້ພາສາຄອມພິວເຕີຂອງໂປແກຼມເມີທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ພາສາ python ເປັນພາສາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ຈາກຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ພາສາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມນິຍົມນຳໃຊ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.62%, ຕິດຕາມມາດ້ວຍພາສາ Visual Basic .NET ແລະ Java ເຊິ່ງມີຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ 3.20% ແລະ 2.69% ຕາມລຳດັບ. ຈາກຄວາມນິຍົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພາສາ python ນີ້ ກ້າວຂຶ້ນຈາກພາສາຍອດນິຍົມ ອັນດັບ …

%d bloggers like this: