IT Center

ເຮົາຈະໄດ້ກິນຊີ້ນທີ່ປູກຈາກຫ້ອງ lab

ທ່ານຈະຕົກໃຈບໍ່ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານວ່າ ໃນຕໍ່ຫນ້າຄົນເຮົາຈະສາມາດກິນຊີ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ທຳຮ້າຍ ຫລື ຂ້າສັດ. ຊີ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊີ້ນງົວ, ຫມູ ແລະ ໄກ່ສາມາດປູກໄດ້ ແມ່ນແລ້ວ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມອຳນວຍ. ຊີ້ນດັ່ງກ່າວຖືກເອີ່ນວ່າ cell-based meat.

ຂໍ້ດີຂອງ cell-based meat ແມ່ນ ເປັນຊີ້ນທີສະອາດ ແລະ ປາດສະຈາກໂລກທີ່ມີໃນຊີ້ນທົ່ວໆໄປ. ເປັນຊີ້ນທີ່ບໍ່ສົງຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຍ້ອນຖືກປູກໃນສະພາບຫ້ອງທົດລອງ.

Cited from www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef
ຊິ້ນ “ປູກ” ໃນຫ້ອງທົດລອງ Cited from www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef

ຂັ້ນຕອນການປູກຊີ້ນແມ່ນເລີ່ມຈາກ ການເອົາພາກສ່ວນຂອງແຊ້ນ ຫລື cell ທີ່ຂັດສັນພິເສດຈາກສັດ (ອາດຈະມາຈາກຂົນຂອງໄກ່) ມາປູກ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຈຳນວນຢ່າງວ່ອງໄວ້ ໂດຍອາຫານທີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງ cell ດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພຶດທັງຫມົດ. ຈາກ cell ກ່າຍເປັນຊີ້ນທີ່ຄົນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້.

ນະວັດຕະກຳການປູກຊີ້ນຈາກ cell ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດໂດຍຫລາຍບໍລິສັດ ໃນຫລາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ອາເມລິກາ, ອັງກິດ ແລະ ເນທີແລນ. ແຕ່ລະບໍລິສັດໄດ້ຕັ້ງຊື່ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົ້າແຕກຕ່າງກັນ highersteaks ແລະ supermeat. ວີດີໂອດ້ານລຸ່ມອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕົກໃຈ.

ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດ ຖ້າຊີ້ນທີ່ທ່ານກິນບໍ່ແມ່ນຊີ້ນ ແຕ່ມີລົດຊາດ ແລະ ສານອາຫານຄືກັນກັບຊີ້ນ. ຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານໄປຮ້ານໄກ່ທອດ ຫຼື ຮ້ານສະເຕັກ ຢ່າລືມສັງເກດ ແລະ ຖາມຕົວເອງວ່າ ສິ່ງທີຢູ່ໃນຈານແມ່ນ ຊີ້ນແທ້ ຫລື ຊີ້ນທີ່ປູກເອົາ.

Reference:

https://theconversation.com/meat-grown-from-cells-companies-clamour-to-put-it-on-your-plate-105171?fbclid=IwAR1n2DQqy7gcBinPlpZ365cOK5GkiMZD7YTrtg7Zv2TgZP9FIVX2pwqtm0U

https://www.highersteaks.com/

https://www.supermeat.com/

https://www.new-harvest.org/mark_post_cultured_beef

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: