Email ທຳລາຍປະສິດທິພາບການທຳງານຂອງທ່ານແທ້ບໍ່?

ບົດຄວມນີ້ຈະມາເລົ່າວິທີການຈັດການ Email ຢ່າງມີປະສິດທິພາບອ້າງອິງຈາກງານວິໄຈ ຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ປະສົບການຜູ້ຂຽນ

ໂດຍປົກກະຕິຖ້າເວົ້າເລື່ອງການສື່ສານປະຈຸບັນ ອີເມວນັບວ່ານັບມື້ເລີ່ມເປັນຊ່ອງທາງຄູ່ຂະໜານກັບການສື່ສານແບບເອກະສານພາຍໃນອົງກອນ ຫຼື ການພົວພັນກັບສາກົນ

ໃນບາງຄັ້ງ ຫຼື ສ່ວນໃຫຍ່ Email ປຽບເໝືອນຕົວດູດເວລາ ຂອງຫຼາຍບໍລິສັດ ອົງກອນກໍ່ເປັນໃດ້

ການກວດ ອີເມວຕະຫຼອດເວລາ ເປັນສິ່ງທີ່ກິນເວລາຫຼາຍ ມີ research ບົດວິໄຈງານໜຶ່ງກ່ຽວກັບ Email ອອກມາວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍຄົນເຮົາໃນໜຶ່ງວັນ ໃຊ້ເວລາ 25% – 28% ຂອງການທຳງານທັງໝົດ ໝົດໄປກັບການ Check Email ຖ້າຄິດໄລ່ໂດຍປະມານແມ່ນ 10 – 11 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ຖືເປັນຕົວເລກທີ່ຫຼາຍສົມຄວນ

Read more

Email ເປັນຕົວທຳລາຍ ປະສິດທິພາບການທຳງານ (Productivity) ເຊິ່ງຄຳນີ້ ມີຜູ້ບໍລິຫານຈຳນວນຫຼາຍຕ່າງເວົ້າເປັນສຽງດ່ຽວກັນ, ໃນປື້ມຫຼາຍຫົວກໍ່ໃດ້ກ່າວໄວ້ເຊັ່ນກັນ ສຳລັບຫຼາຍຄົນແລ້ວບາງເທື່ອກໍ່ອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະກວດ ອີເມວໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື ບາງເທື່ອຕອນຄຳ່ກ່ອນເຂົ້ານອນ. ເຮົາອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນ ວິທີຄິດ (Mindset) ຂອງຕົນເອງ ຫຼື ອົງກອນ ໃນມິຕິໜຶ່ງ ຜູ້ບໍລິຫານ ອາດຈະມີວີທີທາງໃນການແກ້ໄຂກັບວິທີການສື່ສານ

ອີເມວເປັນຕົວການ ທຳລາຍສະມາທິ (Distraction) ຂະນະການທຳງານ ຖ້າເກີດວ່າຕ້ອງສະລັບປັບປ່ຽນໄປກວດອີເມວຂະນະທຳງານ ແລ້ວກັບມາເຮັດວຽກຕໍ່ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍເວລາໄປເກືອບ 1 ຊົ່ວເມື່ອງເພື່ອທີ່ຈະເລີ່ມມີສະມາທິກັບມາໂໝດການທຳງານອີກຄັ້ງ

ສຳລັບຄົນທີ່ຕ້ອງຕອບອີເມວຕະຫລອດເວລາ ແມ່ນ ອາດຈະບໍ່ສາມາດກັບໄປທຳງານ Focus ໃນລະດັບ Deep Thinking ໃດ້.

ມີຂໍ້ແນະນຳທາງອອກຂອງການຈັດການ ອີເມວໃຫ້ມີປະສິບທິພາບດີຂື້ນ

Rule #1: ບໍ່ຄວນກວດອີເມວໃນຕອນເຊົ້າ
(Avoid you inbox first thing in the morning and when you off the clock)

ເພາະຖ້າເຮົາກວດອີເມວເຮົາອາດຈະເສຍເວລາເປັນຊົ່ວໂມງ ເຮົາຄວນໄປຄິດວຽກຍາກໆ, ຂຽນກົນລະຍຸດ, ວາງແຜນ, ສົນທະນາກັບ ທີມງານວິຊາການອາດຈະເໝາະສົມກ່ອນ

ສະນັ້ນຕອນເຊົ້າ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືການຄິດ ກົນລະຍຸດ ທົບທວນ ຜົນກະທົບ (Reflect) ຈາກວຽກງານ ຂອງມື້ວານ ຫຼື ຈາກອາດທິດກ່ອນ ແລະ ວາງແຜນຕ່າງໆ ແລະ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດອີເມວກ່ອນເລີກວຽກ

ການກວດອີເມວຕອນກາງຄືນ, ເວລາໄປທຽວບໍ່ດີປານໃດ໋, ເພາະເຮົາຈະບໍ່ສາມາດ Shutdown ຕົນເອງໃດ້
ໂດຍປົກກະຕິ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນຂອງການຂຽນຕອບອີເມວ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບທັນທີກໍ່ໃດ້ ຈຸດປະສົງດັ້ງເດີມຂອງ ອີເມວຄືເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບດ່ວນ ເຮົາອາດຈະ ຕອບພາຍໃນ 1 ເຖິງ 2 ວັນ ກໍ່ຍັງໃດ້

Rule #2: ເຮັດໃຫ້ອິນບັອກເປັນສູນ
(Empty your inbox daily)

ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອ່ານອີເມວທຸກໆອັນ ແຕ່ຄວນຈະເລືອກການຈັດການກັບອີເມວແນວໃດ ໃຫ້ inbox ເປັນສູນ ຫຼື ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ອາດຈະໃຊ້ 5 ວິທີລຸ່ມນີ້:

 1. Do – ຖ້າຫາກເປັນອີເມວທີ່ສາມາດຕອບໃດ້ພາຍໃນ 2 ເຖິງ 5 ນາທີ ທ່ານຄວນຈະຕອບເລີຍທັນທີ
 2. Delegate – ອີເມວບາງອັນທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ພົວກັນກັບໃຜຄວນສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 3. Defer – ອີເມວທີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບທັນທີຄວນເກັບໄວ້ຕອບນຳຫຼັງກໍ່ບໍ່ເສຍຫາຍ
 4. Delete – ສິ່ງທີ່ບໍ່ສຳຄັນຄວນລຶບອີເມວນັ້ນດີກ່ອນສະເໝີ
 5. File – ຖ້າຫາກວ່າອີເມວທີຄິດວ່າຈະໃດ້ນຳກັບມາທົບທວນໃນໄລຍະເວລາພາຍຫລັງອາດຈະ Archive ໄວ້
Rule #3: ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອີເມວໃຫ້ທຸກຄົນພ້ອມກັນ
(Stop CC everyone)

ໃນລະດັບອົງກອນ ຫຼື ພະແນກ ຄວນມີການກຳນົດ Policy ເລື່ອງການນຳໃຊ້ ອີເມວຢ່າງເປັນການ, ໃນບາງຄັ້ງເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ CC ຫາຫົວໜ້າຍ້ອນໃນບາງກໍລະນີຂະນະທຳງານ ອາດຈະຍັງບໍ່ຮອດເວລາທີ່ຫົວຫນ້າຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ແລ້ວເກີດການລົບກວນ ບາງຄັ້ງມີການແຊກແຊ່ງ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກນັ້ນອາດຈະສະດຸດມີບັນຫາໃດ້ ເພາະໃນສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກ CC ແລ້ວຈະເກີດຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ຫຼື ໃຊ້ເວລາໝົດໄປກັບການອ່ານກັບອີເມວນັ້ນ. ເຮົາຄວນ CC ພາຍໃນວົງພຽງ 2 ເຖິງ 5 ຄົນກໍ່ພໍ່ແລ້ວ

ເຮົາບໍ່ຄວນ CC ໃຫ້ກັບໝົດທຸກຄົນ ເພາະບາງຂໍ້ມູນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ໝົດນຳກັນທຸກຄົນ ແລະ ບາງເທື່ອກໍ່ Do Not Reply All ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບກັບໃຫ້ທຸກຄົນເພາະຈະເປັນການລົບກວນຖ້າຫາກຂໍ່ມູນນັ້ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

Rule #4: ກຳນົດຊ່ວງເວລາຂອງການຕອບອີເມວ
(Batch)

ການກຳນົດຊ່ວງເວລາການຕອບອີເມວແບບ Batch ໃນຄາວດ່ຽວຈະດີກ່ອນຕ້ອງມານັ່ງຖ້າຕອບອີເມວທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການສົ່ງມາ ຖ້າທ່ານຫາກຄິດວ່າຖ້າມີວຽກດ່ວນ ທ່ານຄວນໃສ່ Signature ທ້າຍເມວສຳລັບການຕິດຕໍ່ດ່ວນເຊັ່ນ: ເບີໂທລະສັບ, Whatsapp, ອື່ນໆ

Rule #5: ການບໍລິຫານ
(Managerment Tool)

ລອງຫາວິທີແບບອື່ນແທນການນຳໃຊ້ພຽງອີເມວເປັນຊ່ອງທາງພຽງຢ່າງດ່ຽວ ຫຼື ຊອກຫາເຄື່ອງອື່ນທີ່ມີການຈັດການສອດຄ່ອງກັບວຽກ ເຊັ່ນວ່າ: Chanebox, unroll.me , IFTTT ອື່ນໆ

Rule #6: ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື
(How to and what tools)

ໃນພະແນກການເຮັດວຽກຄວນຕົກລົງກັນເລື່ອງ ວິທີນຳໃຊ້ອີເມວແນວໃດ໋ໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງສຸດ ອາດຈະລອງສຶກສາ ຫຼື ພິຈາລະນາ ການໃຊ້ເຄື່ອງມືຢ່າງ Slack , Workplace, Asana, …

Rule #7 ຫຼັກການຂຽນອີເມວ
(mail & email)

ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງຫຼັກການຂຽນອີເມວ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງກັນຫຼາຍ ກັບການຂຽນ ຈົດໝາຍ ທັງສອງຢ່າງແມ່ນ ມີພື້ນຖານອັນດ່ຽວກັນ ເຮົາຄວນຂຽນໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກການຂຽນຈົດໝາຍ ອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນທຸກຄັ້ງສະເໝີໄປ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າການຂຽນລັກສະນະເປັນກາງຈະປອດໄພ ເພາະອີເມວທຸກອັນສາມາດ forward ໄປຫາຄົນອື່ນໃດ້

ສະນັ້ນແລ້ວການ Proofread ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ດີອ່ານຄືນລະອຽດໝັ້ນໃຈແລ້ວຄ່ອຍສົ່ງ ເພາະເຮົາຈະໝັ້ນໃຈໃດ້ວ່າຜູ້ຮັບຈົດໝາຍນັ້ນຈະເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນຊັດເຈນ

ຫຼາຍຄັ້ງ ການກຳນົດ Call to Action ນັ້ນຈຳເປັນ ເຮົາຄວນຈະບອກໄປພ້ອມວ່າໃຜຕ້ອງເຮັດຫຍັງ ຫຼື ຖ້າຈະບໍ່ມີໃຜເຮັດຫຍັງ ກໍ່ຄວນອະທິບາຍບອກພ້ອມຈະເປັນການດີ.

Rule #8 ເວັ້ນໄລຍະການຕອບອິເມວ
(Delay Your Response)

ທ່ານຄວນກຳນົດເວລາໃນການຕອບໃຫ້ສະໝຳ່ສະເໝີ ເພາະຄົນສົ່ງມັກຈະຈົດຈຳ ຄາດຫວັງ ກັບວິທີການຕອບຂອງທ່ານ

Rule #9 ພິຈາລະນາເມື່ອເຖິງເວລາ
(Yesterbox)

Yesterbox ຄືຖ້າອີເມວໃດ໋ທີ່ສາມາດລໍຖ້າໃດ້ ໃຫ້ລໍໄປກ່ອນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບທັນທີ ເພາະບາງຄັ້ງເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຈັດສັນເວລາ ຫຼື ອີເມວທີ່ມີຄຳເຫັນ ຄຳຕັດສິນໃຈ ຈາກຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສາມາດຖ້າໃດ້

ຂໍ້ມູນຈາກ entrepreneur

Internet Of Things

ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ເປັນບົດຄວາມທີ່ຊວນໃຫ້ຜູ້ອ່ານມາຮູ້ຈັກກັບ Internet of things ຫຼື IOT ເທັກໂນໂລຢີທີ່ມາແຮງ ແລະ ເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງສີງປະດິດທີ່ດີໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມໂຕເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດເຊີ່ງຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ຮູ້ຈັກມາກ່ອນ.

Read more

Internet of things ຫຼື IOT ຄືການທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ສີ່ງຕ່າງໆຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບໂລກອິນເຕີເນັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດສັ່ງການ, ຄວບຄຸມການໃຊ້ງານອຸປະກອນຕ່າງໆຜ່ານທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ໂດຍສີ່ງຕ່າງໆມີວິທີການລະບຸໂຕຕົນ, ຮັບຮູ້ສະພາບການຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ,  ມີປະຕິສຳພັນໂຕ້ຕອບ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້. ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງສິງນີ້ຈະນຳໄປສູ່ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ການບໍລິການອີກຫຼາກຫຼາຍ.

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ເຮັດໃຫ້ IOT ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແທ້ຈິງ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 03 ກຸ່ມຄື:

 1. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນໃນສະພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລະບົບເຊັນເຊີ
 2. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ລະບົບການສື່ສານແບບໄຮ້ສາຍທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ຕົວຢ່າງ: Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
 3. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນໃນສະພາບການຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຊີປະມວນຜົນແບບ Cloud ຫຼື Big Data Analytics

ນີ້ຄືຕົວຢ່າງສີ່ງທີ່ IOT ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນຂີວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາ:

 • ເຊັນເຊີພາຍໃນເຮືອນ ທີ່ສາມາດກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ອາໄສ ແລະ ສົ່ງສັນຍານໄປສັ່ງເປີດ/ປິດສະວິດໄຟຕາມຫ້ອງຕ່າງໆທີ່ເຮົາຕ້ອງການເປີດ/ປິດ
 • ອຸປະກອນວັດແທກສັນຍານຊີບພະຈອນຈອງຄົນເຈັບ/ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາທ່ານໝໍ ຫລື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາໜ່ວຍກູ້ໄພໃນກໍລະນີສຸກເສີນ
 • ຕູ້ເຢັນອັດສະລິຍະ ທີ່ມີອຸປະກອນກວດຈັບຈຳນວນສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃນຕູ້ເຢັນ, ເມື່ອມີອາຫານໃນຕູ້ເຢັນທີ່ໃກ້ຈະໝົດຈະມີຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໄປເຕືອນໃນໂທລະສັບມືຖືທີ່ເປັນ Smartphone ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈໃນການສັ່ງຊື້ໄດ້
 • Connected Car ຄຶລົົດທີ່ປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລົດໄດ້ ເຊັ່ນ: ລະບົບການແຈ້ງເຕືອນການເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນ, ລະບົບການຊອກຫາປໍ້ານໍ້າມັນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນໃກ້ຈະໝົດ….
 • ຕູ້ຊັກຜ້າອັດສະລິຍະ ສາມາດລາຍງານສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງຕູ່ຊັກຜ້າໄປຫາ Smartphone ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາບໍ່ຢູ່ເຮືອນສາມາດຕັ້ງຄ່າຕູ້ຊັກຜ້າໃຫ້ຢູ່ໃນໂມດພິເສດໂດຍທີ່ເມື່ອໃດທີ່ມີການຊັກຜ້າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຕູ້ຊັກຜ້າຈະປັ່ນເບົາໆທຸກ 2 ນາທີເພື່ອໃຫ້ມີອາກາດໄຫຼຜ່ານຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າບໍ່ອັບຊື້ນ ແລະ ເວລາເຮົາກັບຮອດເຮືອນຕູ້ຊັກຜ້າຈະກວດຈັບໄດ້ວ່າເຮົາມາຮອດເຮືອນແລ້ວກໍຈະຈົບການເຮັດວຽກ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ

ນອກຈາກນີ້ IOT ຈະປ່ຽນຮູບແບບ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດໃນອຸດສະຫະກຳໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Industry 4.0 ທີ່ອາໄສການເຊື່ອມຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມູນ ເພື່ອເພີ່ມອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງ.

ໂດຍຂໍ້ມູນທັງຫຼາຍທີ່ເກັບຈາກເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ໃນການກວດຈັບຕົວອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຈະຖືກນຳມາວິເຄາະໃຫ້ໄດ້ຜົນຮັບເພື່ອນຳໄປປັບປຸງຂະບວນການຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທັນທີ ນອກຈາກການຂ້າມຂີດຈຳກັດເລື່ອງເວລາແລ້ວລະບົບຄວບຄຸມ ຫຼື ລະບົບວິເຄາະຂໍ້ມູນອາດບໍ່ໄດ່ຢູ່ໃນທີ່ດຽວກັນກັບເຄື່ອງຈັກແຕ່ສາມາດຄວບຄຸມການສັ່ງການໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດເລື່ອງສະຖານທີ່

ຄົນເກີດຫຼັງຍຸກ 80 ມີເຮ 5 ນະວັດຕະກຳ IT ແຫ່ງອະນາຄົດຈະມາລາວ

ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮ ແຕ່ຈະອຸທານອອກມາວ່າ “ເຮີ້ຍ…” ໂລດລະ ຄວາມຈິງພວກເຮົາຈະເປັນກຸ່ມຄົນຍຸກ 80 ສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະສຳພັດກັບ ນະວັດຕະກຳແບບທັນສະໄໝແບບ IoT ສ່ວນຄົນທີ່ເກີດກ່ອນຍຸກ 80 ຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ອາດຈະມີບັນຫາກັບການຢູ່ຮ່ວມກັບ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆດ້ານ ໄອທີ IoT ແຫ່ງອະນາຄົດອັນໃກ້.

Case ຕົວຢ່າງ ເທຣນການນຳໃຊ້ໄອທີຍຸກຕົ້ນໆໃນລາວ

ຕອນປີ 2000 ອິນເຕີເນັດນັ້ນມາແຮງທົ່ວໂລກ ແຕ່ປະເທດເຮົາ ກໍ່ຮູ້ວ່າສຳຄັນແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ລະບາດຄືທຸກມື້ນີ້ ເພາະຄົນໃນຍຸກ ປີ 2000 ເກືອບ 99 % ແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດໃນຊີວິດປະຈຳວັນໃດ້ແນວໃດ໋ ພໍເວລາຜ່ານໄປໄລຍະໜຶ່ງ ປະມານ 5ປີ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມເກີດໃໝ່ພັດໃດ້ນຳໃຊ້ກ່ອນໝູ່ ແລະ ອີກ …

ປ່ຽນລະຫັດດ່ວນ! 773 ລ້ານ ບັນຊີອີເມວທົ່ວໂລກຖືກແຮັກ.

ສະນັ່ນວົງການໄອທີທົ່ວໂລກອີກຄັ້ງ ເມື່ອ ອີເມວ ແລະ ລະຫັດ ປະມານ 773 ລ້ານບັນຊີ ຖືກເອົາມາກະຈ່າຍສູ່ອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງອີເມວເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຖືກແຮກມາຈາກຫຼາຍເວັບໄຊທ໌ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພຕຳ່.

ວິທີການກວດສອບວ່າອີເມວເຮົາວ່າຕົກຖັງເຂົ້າເປືອກໄປນຳເຂົາບໍ່ແມ່ນ ໃຫ້ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ ນີ້ເລີຍເພື່ອກວດສອບ HaveIBeenPwned.com (ເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນປອດໄພເພາະເຈົ້າຂອງເວັບເປັນຊ່ຽວຊານຈາກ ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອບ ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້) ພຽງແຕ່ພິມອີເມວເຮົາລົງໄປແລ້ວກົດປຸ່ມ pwned? ລະບົບຈະກວດສອບໃນຖານຂໍ້ມູນໃນຖັງເຂົ້າເປືອກຖ້າຫາກເປັນສີຂຽວພ້ອມຄຳວ່າ Good news ສະແດງວ່າອີເມວເຮົາປອດໄພ ແຕ່ຖ້າຂື້ນຄຳວ່າ Oh no ສີແດງແມ່ນອີເມວເຮົາຕົກຖັງເຂົ້າເປືອກ ມີຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ເຮົາປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ທັນທີ

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດເມື່ອອີເມວຂອງທ່ານຕົກໃນຄວາມສ່ຽງ

– ປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ ໃຫ້ຍາກຂື້ນ ລະຫັດປະກອບດ້ວຍ ຕົວໜັງສື+ຕົວເລກ+ອັກສອນພິເສດ+ຕົວພິມໃຫຍ່ນ້ອຍ ປົນກັນ ຕົວຢ່າງ: i<3ລາວ555@Universe!…

Python ພາສາຄອມພິວເຕີ ແຫ່ງປີ 2018

python-logo

Python ເປັນພາສາຄອມພິວເຕີແຫ່ງປີ 2018 ຈາກການຈັດອັນດັບຂອງເວັບໄຊ tiobe.

ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ, ເວັບໄຊຈັດອັນດັບພາສາຄອມພິວເຕີຊື່ດັ່ງ tiobe ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມນິຍົມການນຳໃຊ້ພາສາຄອມພິວເຕີຂອງໂປແກຼມເມີທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ພາສາ python ເປັນພາສາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເປັນອັນດັບໜຶ່ງ. ຈາກຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ພາສາດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມນິຍົມນຳໃຊ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3.62%, ຕິດຕາມມາດ້ວຍພາສາ Visual Basic .NET ແລະ Java ເຊິ່ງມີຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ 3.20% ແລະ 2.69% ຕາມລຳດັບ. ຈາກຄວາມນິຍົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພາສາ python ນີ້ ກ້າວຂຶ້ນຈາກພາສາຍອດນິຍົມ ອັນດັບ …

ເທັກນິກຕັ້ງລະຫັດລັບ Facebook ຂັ້ນເທບໃຫ້ຄົນແຮັກບໍ່ໄດ້.

ຫຼາຍຄົນເຈີບັນຫາ ເຟສບຸກ ໄອຈີ ອີເມວ ຖືກແຮັກ ຍ້ອນວ່າວິທີການຕັ້ງລະຫັດແມ່ນງ່າຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີເດົ່າງ່າຍ ຍິງໄປກວ່ານັ້ນຄົນໃກ້ຕົວ ຫຼື ຄົນຈອບຕິດຕາມເຮົາ ມີໂອກາດສູງໃນການແຮັກສຳເລັດ.

ແອັດຈະມາບອກເຄັດລັບການຕັ້ງລະຫັດຂັ້ນເທບໃຫ້ຄົນແຮັກບໍ່ໄດ້.

Read more

ຫຼາຍບົດຄວາມອາດຈະບອກກົດ ວ່າວິທີຕັ້ງລະຫັດແມ່ນໃຫ້ມີຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ ສັນຍາລັກ ພິເສດ​… ສາລະພັດ ຕອນຕັ້ງແມ່ນຕັ້ງໄດ້ ແຕ່ເມື່ອຕັ້ງແລ້ວເຈົ້າຂອງເອງຍັງບໍ່ຈື່.

ຕົວຢ່າງຫຼາຍຄົນຕັ້ງລະຫັດທີ່ງ່າຍດ່າຍແມ່ນ ຕັ້ງຕາມວັນເດືອນປີເກີດ, ເບີໂທລະສັບ, ຕົວເລກລົດ, ງ່າຍໆ…

Password: 123456, 999999popo, 752108,…..

ຕົວຢ່າງໜ້ອຍຄົນທີ່ຕັ້ງລະຫັດທີ່ຍາກໂພດແລະມັກລືມລະຫັດແມ່ນ ມີສັນຍາລັກ ດອກຈັນ ໝາຍທ້ວງ ຕົວເລກປົນຕົວໜັງສືສັບສົນ…

Password: @3Dog_hotel!_$%*&#@5555, !opokpflkdgj#dsjkfw*5

ຕົວຢ່າງການຕັ້ງລະຫັດຂັ້ນເທບແມ່ນໃຫ້ຕັ້ງເປັນປະໂຫຍກທີ່ເຮົາສາມາດຈື່ໄດ້ ເຊັ່ນ:
 • ຂ້ອຍລຽງໝາຊື່ປິກກິ້ພັນຂ້ອຍຮັກມັນຫຼາຍ ຖ້າຕັ້ງເປັນລະຫັດແມ່ນ i<3mPiggy#4Ever
 • ຂ້ອຍມັກກິນບິງຊູແລະມັກດາລາເກົາຫຼີ ຖ້າຕັ້ງເປັນລະຫັດແມ່ນ Koi<3Junk!!!4eV3r@Galaxy

ຈະເຫັນໃດ້ວ່າລະຫັດທຳອິດແມ່ນ ຂ້ອຍຮັກປິກກີ້ຕະຫຼອດໄປ ແຕ່ວິທີຫຼື ໂຄງສ້າງຂອງລະຫັດແມ່ນເປັນເອກະລັກຂອງຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະຕັ້ງລະຫັດຫຍັງ ກໍ່ໃຊ້ໂຄງສ້າງ ຕົວພິມນ້ອຍ ຂຶ້ນຕົ້ນກ່ອນແລ້ວຕາມດວ້ຍ ສັນຍາລັກຫົວໃຈ <3 ແລະກ່ອນສີ້ນສຸດຄຳສັບສຸດທ້າຍແມ່ນຕື່ມ # ໃສ່

ສ່ວນລະຫັດອັນທີ່ສອງ ເຮົາກໍ່ສາມາດເລີມຕົນປະໂຫຍກໂດຍການຂຽນເປັນ ຄາລາໂອເກະກໍ່ໄດ້ ແລະ ສັນຍາລັກ

i<3mPiggy#4Ever  = <3 ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍຫົວໃຈ, 4Ever ແມ່ນ forever

Koi<3Junk!!!4eV3r@Galaxy = ຂ້ອຍຮັກຈຸງກິຕະຫຼອດໄປໃນກາແລກຊີ້ = Junk!!! ແທນໃຫ້ ຈຸງກິ ຕົວໄອກັບຫົວເປັນສັນຍາລັກເຄື່ອງໝາຍທ້ວງ, 4eV3r ແມ່ນ forever ເລກ 3 ແມ່ນປີ້ນກັບດ້ານຈະເປັນຕົວ E

ມາຮອດນີ້ຫວັງວ່າຫຼາຍຄົນຈະນຳໄປໃຊ້ໃດ້ ຖ້າຫາກມີຄຳຖາມກໍ່ສາມາດຄອມເມັ້ນໄດ້ ແລະ ຢ່າລືມແຊໃຫ້ກັບຄົນໃກ້ຕົວທ່ານ ຖ້າຫາກເຫັນວ່າ ບົດຄວາມນີ້ເປັນປະໂຫຍດ.

 

 

 

%d bloggers like this: