IT Center

ຝາກເວັບໄຊ

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ
ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ

ນີ້ແມ່ນບໍລິການຟຣີ ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດມີບ່ອນນຳ ເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນຂອງຕົນ ອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ລະບົບອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບບໍລິການຝາກເວັບໄຊ ຂອງສູນໄອທີ. ການບໍລິການນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີພາຍໃນສູນ ສ້າງເປັນລະບົບຂຶ້ນ ເຊິ່ງຮອງຮັບລະບົບເວັບໄຊພື້ນຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Joomla, WordPress ແລະ ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນເວັບໄຊອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິການຝາກເວັບໄຊຂອງສູນໄອທີ ຍັງສະໜອງເຄື່ອງມືບໍລິຫານເວັບໄຊ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໂດຍມີທີມງານທີ່ຄວາມຮູ້ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການບໍລິຫານລະບົບ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຂອງທ່ານ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເວັບໄຊ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ.…