IT Center

ຂໍ້ມູນດ້ານໄອທີ

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານໄອທີ
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານໄອທີ

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານໄອທີ

ສູນໄອທີ ປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານໄອທີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີປະສົບການສູງ ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ປືກສາບັນຫາໄອທີໃນດ້ານຕ່າງໆ ນັບແຕ່ການນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີໃນອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່