ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ການຈັດການລະບົບ

ພະແນກນີ້ເປັນພະແນກທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບວຽກ:

  • ພັດທະນາ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
  • ຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍທີ່ ມຊ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນ
  • ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບ server
  • ນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍເພື່ອ interactive space