ພະນັກງານສູນໄອທີ

ຄຳພັນ ສິດທະວົງ
ວ່າການຜູ້ອຳນວຍການສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ (ຊີ້ນຳວຽກລວມ)
ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ(ຊີ້ນຳວຽກວິຊາການເຄື່ອຂ່າຍ)
ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ(ຊີ້ນຳວຽກວິຊາການຊັອບແວ)
ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
ສົດໃສ ເຊັງວົງ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ວິພາກອນ ສຸລິຍະວົງ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກ ພັດທະນາຊັອບແວ(ສຶືກສາຕໍ່ ປໂທ, ສ ເກົາຫຼີ)
ຄຳສະອອນ ຈຸນລະມະນີ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ສີລິພອນ ລາວຽງວົງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ຈັນສຸດາ ເພັດສິລິແສງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ(ສຶືກສາຕໍ່ ປໂທ, ຢີ່ປຸ່ນ)
ຄຳຫຼ້າ ພົມມະລີ
ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ(ສຶືກສາຕໍ່ ປໂທ, ສປ ຈີນ)
Gmail
ນັດ ດອນພົນດີ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ອາລຸນນີ ຈິດຕະບູນ
ເລຂາ

=========================================================================