ຕິດຕໍ່

 

envelop

ສູນເທັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,
ຫ້ອງ 107, ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ຕູ້ໄປສະນີ 7322, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 740280

ແຟັກ: +856 21 770381

ອີເມລ: itstaff@nuol.edu.la

ເວັບໄຊ: http://itc.nuol.edu.la