ການເຝິກອົບຮົມ

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມີການໃຫ້ບໍລິການຈັດເຝິກອົບຮົມດ້ານໄອທີ ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈຢາກຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຂຽນໂປຣແກຣມ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ, ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office ຕ່າງໆ.

ສ່ວນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຫົວຂໍ້ແມ່ນຈະໄດ້ປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ


 

ໂດຍສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

ອຈ ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ ໂທ: 020 22228890

ອຈ ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ ໂທ: 020 22233877

ອີເມວ: itstaff@nuol.edu.la