ການຂໍນຳໃຊ້ອີເມວ

ຂັ້ນຕອນການຂໍອີເມວ

1. ກົດປຸ່ມ Fill out form ເພື່ອປະກອບຂໍ້ມູນ Online
2. ດາວໂຫລດເອກະສານຕົວຢ່າງ (ສຳລັບ ພງ / ອາຈານ)
3. ດາວໂຫລດເອກະສານ (ສຳລັບ ນັກສຶກສາ)