ການໃຊ້ More Tag

ການກຳນົດຈະຈົງ ສະແດງເນື້ອໃນບາງສ່ວນຂອງໂຟສທ໌ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ “Read More” ໄປຍັງຕົ້ນທາງຂອງໂຟສທ໌.

1. ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂຟສທ໌ກ່ອນ.

ຂຽນເນື້ອໃນໃຫ້ກັບໂຟສທ໌ຂອງເຈົ້າ.

create-a-post-with-content

Read more

2. ເພີ່ມຄຳສັ່ງ “Read More”.

ທຳອິດຄລິກບ່ອນ Visual ກ່ອນ ແລະ ຈະເຫັນປຸ່ມຄຳສັ່ງ “Insert Read More tag” ຮອດຕອນນີ້ເຈົ້າສາມາດເລືອກບ່ອນໃດ໋ຄວນຈະຂັ້ນເນື້ອໃນຕອນເປີດຫົວເລື່ອງຂອງໂຟສທ໌.

create-an-excerpt

3. ການປັບແຕ່ງ Tag “Read More”

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, “Continue Reading” ຈະສະແດງໃນຮູບແບບຕົວໜັງສືທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄປຫາເນື້ອໃນຫຼັກ, ແຕ່ເຈົ້າສາມາດປ່ຽນມັນໃດ້!

a) ໄປບ່ອນ Text Editor ແລະ ຊອກຫາ <!--more-->.

b) ໃຫ້ຍະຫວ່າງຫຼັງຄຳສັບ “more” ແລະ ຂຽນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າເອງເຊັ່ນ <!--more Keep Reading!-->..

html

ເຮັດແບບນີ້ຈະມີລິ້ງຕົວໜັງສືປະກົດຄຳວ່າ “Keep Reading!” ແທນ.

4. ການ Publish.

ກວດເບິ່ງໜ້າຫຼັກເວັບໄຊທ໌ຂອງເຈົ້າ ແລະ ໂຟສທ໌ຂອງເຈົ້າ, ອາດຈະເຫັນຜົນໃນລັກສະນະພາບດ້ານລຸ່ມນີ້!

keep-reading

ເຈົ້າສາມາດກຳນົດຂັ້ນເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນຕອນເປີດຫົວເລື່ອງ, ສ່ວນທີ່ເຈົ້າຂັ້ນໄວ້ນັ້ນຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ອ່ານເຫັນ ແລະ ເມື່ອເຂົາຕ້ອງການອ່ານເນື້ອໃນທັງໝົດຂອງໂຟສທ໌ກໍ່ສາມາດກົດປຸ່ມ Keep Reading! ທີ່ເຮົາສ້າງຂື້ນມານັ້ນ.

ທີ່ມາຈາກ: https://en.support.wordpress.com/more-tag/

%d bloggers like this: