ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ

ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ
ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
T-Building, IT Center, NUOL
ຜູ້ຊຳນານໃນການວິເຄາະ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໂປແກມຄອມພິວເຕີ
ການສຶກສາ
Master of Computer Application (MCA)
2007 – 2010
Guru Gobind Singh Indraprastha University, India
Bachelor of Electrical Engineering
1992 – 1997
Khon Kaen University, Thailand
ປະສົບການເຮັດວຽກ
ສູນເທັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
2004 – ປະຈຸບັນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລະບົບເວັບໄຊ ມຊ, ເວັບສູນໄອທີ, ລະບົບເວັບໂຮສຕິງ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນພະນັກງານ (2006), ຂໍ້ມູນສະຖິຕິນັກສຶກສາ (2005), ລະບົບໂປແກມຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາທຶນ LANS, ບໍລິຫານລະບົບການຮຽນ Moodle, ACU LMS, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (2010)
ສູນພິມບິນ
1998 – 2004
ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ລາວໂທລະຄົມ
ອອກແບບພັດທະນາລະບົບໃບບິນໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ລະບົບຄິດໄລ່ສ່ວນແບ່ງລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິຫານລະບົບບໍລິການ-ລະບົບໜີ້ລູກຄ້າທົ່ວປະເທດ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ມູນສຳລັບພະນັກງານສົ່ງໃບບິນ, ອອກແບບ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການໂທລະສັບ ທັງແບບ ມີເຕີ ແລະ ລາຍລະອຽດການໂທ ຂອງລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ Fetex (Japan) ແລະ Shanghai Bell (China), ບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ Informix Database Server ແລະ ເຊີເວີໂປແກມຕ່າງໆ, ປະມວນ, ວິເຄາະ ແລະ ສ້າງລະບົບລາຍງານມາດຕະຖານ ແລະ ລາຍງານຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ
ວິຊາສອນ
Web Technology
Computer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Programming Language
Computer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Software Engineering
Computer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Operating System
Computer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Java Programming
Sun Certified Java Programmer 6 (SCJP), Sun Certified Web Component Developer (SCWCP)
Yii Framework
PHP Programming
System Analysis and Design
Database Administration
Oracle, MySQL, Informix, MS SQL Server, DB2