ເຂືອງຄຳ ໂພທິສານ

ເຂືອງຄຳ ໂພທິສານ

ອະດີດ ຫົວໜ້າພະແນກເຄືອຂ່າຍ

ສະຖານະພາບ: ອອກບຳເນັດ ປີເຂົ້າເຮັດວຽກ: 2002 ປີອອກບຳເນັດ: 2015