ສິລິພອນ ລາວຽງວົງ

ສິລິພອນ ລາວຽງວົງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
+856 21 740280
ການສຶກສາ
Bachelor of Computer Science
2006-2011
National university of laos
Bachelor of Education
2006-2011
National university of laos
ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ