ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ

ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ
ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ:   ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ
  • ປະລິນຍາໂທ:  ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ປະສົບການເຮັດວຽກ: