ບົວຄຳ ດວງປັນຍາ

ບົວຄຳ ດວງປັນຍາ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ຫ້ອງການ: +856 21 740280. ມືຖື: +856 20 55603139
ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ, ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ, ມຊ. ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, ຕູ້ໄປສະນີ: 7322, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ວຸດທິການສຶກສາ. ປະລິນຍາໂທ: ການບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊີແຫ່ງເອເຊຍ, ປະເທດໄທ. ປະລິນຍາຕີ: ຄູຄະນິດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ.ປ.ປ ລາວ. ປະສົບການເຮັດວຽກ: