ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ

ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ

Hello World !
My name is Nirankoon SINGPRASEUTH

I Work at ITCenter at National University of Laos (NUoL)

Since 2009 as a Lecturer in Computer Science Department – Faculty of Natural Sciences

Since 2004 as IT Officer and Studio Engineer at IT Center office – NUoL

I Also Teach a variety of related User Programs in many areas of the Department such as 
– Filming in Mass media Communication
– Architecture Design in Architecture Department
– Trainer of Training in IT for all staff and lecturers in NUoL

 

Programing
PHP