ຄຳສະອອນ ຈຸນລະມະນີ

ຄຳສະອອນ ຈຸນລະມະນີ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
+856 21 740280
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ: ຄະນິດສາດ ຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດ, ມ.ຊ (1998 – 2003)
ປະສົບການເຮັດວຽກ:
  • 2004 ເຖີງປະຈບັນ ສັງກັດຢູ່ສູນໄອທີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ITCenter National University of Lao)