IT Center

[ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກ] Chul-Hwan Lee

Chul-Hwan Lee
  • ສະຖານະພາບ: ຊ່ຽວຊານ
  • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: e-Learning
  • ອົງກອນ: KOICA
  • ປະເທດ: ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ
  • ປີເຮັດວຽກ: 2014-ປະຈຸບັນ