IT Center

ຝຶກອົບຮົມການສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ກະຊວງແຮງງນ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອພັດທະນາລະບົບການຈັດຫາງານຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຢີ່ປຸ່ນໂດຍຜ່ານທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນທີ່ສຸດສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນເງື່ອນໄຂປັດຈຸບັນ ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ້າງລະບົບການຈັດຫາງານທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດໃນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເປັນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ, ການວິໄຈ ແລະ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊອກວຽກເຮັດ.

ດັ່ງນັ້ນໃນວັນທີ 27 ຫາ 31 ພຶດສະພາ 2019 ຈິ່ງໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມການສ້າງເວັບໄຊໂດຍໃຊ້ Joomla ຂື້ນທີ່ຕຶກເຕ ສູນໄອທີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີພະນັກງານຈາກ ສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ພະນັກງານຈາກ 09 ຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານເຂົ້າຮ່ວມຄື: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຝຶກຮູ້ນຳໃຊ້ Joomla ເພື່ອສ້າງເວັບ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕົບແຕ່ງຮູບພາບ ແລະ ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ກັບເວັບໄຊ PES.

ໃນຕອນທ້າຍໄດ້ມີການແບ່ງທີມຕາມແຕ່ລະແຂວງເພື່ອສ້າງເວັບເປັນຂອງແຕ່ລະຈຸດບໍລິການ ແລ້ວນຳມາຟີເຊັນ ເຊີ່ງຜົນຂອງການຟີເຊັນແມ່ນອອກມາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງແຕ່ລະທີມໄດ້ມີເວັບໄຊຕົວຢ່າງຂອງແຕ່ລະຈຸດບໍລິການ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: