fbpx

IBM ປະກາດຄວາມສຳເລັດດ້ານການວິໄຈຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີ

IBM Logo

ທີມນັກວິໄຈຈາກ IBM Research ປະກາດຄວາມສຳເລັດດ້ານການວິໄຈຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີໃນ 2 ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວເນື່ອງກັນ

ຫົວຂໍ້ທຳອິດແມ່ນເທັກນິກການກວດຈັບຄວາມຜິດຜາດຂອງຄວັນຕັມ ແນວຄິດຂອງຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີຈາກທິດສະດີຄວັນຕັມຟິຊິກ ທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນ “ສະຖານະ” ຂອງອະນຸພາກໄດ້ວ່າເປັນແນວໃດ໋ ເມື່ອນຳອະນຸພາກມາເຮັດເປັນ ບິດ (ຫຼື ຄິວບິດ qubit ໃນພາສາຂອງຄວັນຕັມ) ຈຶງຕ້ອງມີວິທີກວດສອບໃຫ້ຊັດເຈນວ່າ ຄິວບິດນັ້ນເປັນ 0 ຫຼື 1

ເທັກນິກທີ່ໃຊ້ກັນໃນວົງການແຕ່ດັ້ງເດີມສາມາດກວດຈັບຂໍ້ຜິດຜາດແບບ bit-flip (ສະຖານະຜິດຈາກ 0 ເປັນ 1 ຫຼື ສະລັບກັນ) ພຽງຢ່າງດ່ຽວ ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຜິດພາດອີກຢ່າງໜຶ່ງແບບທີ່ເອີ້ນວ່າ phase flip (ມຸມການໝູນຂອງຄິວບິດຜິດດ່ຽງໄປ) ຊຶ່ງເທັກນິກໃໝ່ຂອງ IBM ສາມາດກວດສອບຈັບໄດ້ທັງສອງແບບ

ຄວາມສຳເລັດອັນທີ່ສອງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນຄື IBM ພົບວິທີການຈັດລຽງຄິວບິດເປັນສີລຽມຈະຕຸລັດ (square) ເພື່ອຮັກສາຕຳແໜ່ງຂອງຄິວບິດໃຫ້ເທົ່າກັນ ແລະ ສາມາດກວດສອບຂໍ້ຜິດພາດລະຫວ່າງກັນແລະກັນໄດ້ ທຳອິດການອອກແບບຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີໃຊ້ວິທີລຽງຄິວບິດເປັນເສັ້ນ (line) ຊຶ່ງ IBM ຄິດວ່າ ການລຽງເປັນສີລຽມນັ້ນດີກວ່າເປັນຢ່າງຫຼາຍ

ວິທີການລຽງຂອງ IBM ຍັງຮັບຮອງການຍາຍຈຳນວນຄິວບິດໃນອະນາຄົດ ທີ່ຈະມີຄິວບິດຈຳນວນຫຼາຍມາຕໍ່ກັນເປັນ Grid ຂະໜາດໃຫຍ່ ຕອນນີ້ IBM ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດຊິບຄວັນຕັມແບບ 4 ຄິວບິດແລ້ວ ແລະ ກຳລັງທົດລອງສ້າງຊິບ 8 ຄິວບິດ (2×4) ໃນຫ້ອງແລັບຢູ່

IBM ກ່າວ່າຄວາມສຳເລັດ 2 ປະການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂລກຂອງເຮົາເຂົ້າສູ່ຍຸກຂອງຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມໄວກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮົາອາດຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຍຸກທອງຂອງການວິໄຈດ້ານຄວັນຕັມຄອມພິວເຕີ (the golden age of quantum computing research)

ບົດວິໄຈສະບັບຕີພິມໃນວາລະວສານ Nature Communications ສຳລັບທ່ານໃດ໋ທີ່ພະລັງແກ່ກ້າພໍສາມາດໄປອ່ານໄດ້

ທີ່ມາ – IBM, Technology Review

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: