IT Center

ທີມງານບົດຄົ້ນຄ້ວາ ມຊ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້

ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃນການຮ່າງນິຕິກຳດ້ານການພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິຫານການຮຽນ-ການສອນຜ່ານລະບົບອອນລາຍແບບ E-Learning/M-Learning.

ໃນວັນທີ 1-4/4/2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ມຊ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ອາຈານຈາກຄະນະອັກສອນສາດ, ພະນັກງານຈາກສູນໄອທີ ທັງຫມົດຈຳນວນ 07 ທ່ານ ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຮຽນ- ການສອນວິຊາພາສາອັງກິດຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ແລະ ຄອມພີວເຕີ ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍປີທີ່5 (ມໍ5) ໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 04 ແຂວງພາກໃຕ້: ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ (ແຂວງລະ 50 ຄົນ) ເພື່ອປະກອບໃສ່ບົດຄົ້ນຄ້ວາ “ການພັດທະນາຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນພາສາອັງກິດລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຜ່ານລະບົບອອນລາຍ ທາງແບບ E-Learning/M-Learning ໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຫລື ຄອມພີວເຕີ”. ໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ສູນ ICT ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງສູນ ICT.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: