ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Training on ACU Project

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ພະຈິກ ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ມີທີມງານໃນການພັດທະນາລາຍວິຊາເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາອາຈານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະເພື່ອມາຈັດຕັ້ງເປັນທີມພັດທະນາລາຍວິຊາ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີອາຈານຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ, (SME= 4 ທ່ານ, ID=4 ທ່ານ, MD=4 ທ່ານ, SE=2 ທ່ານ) ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN CYBER UNIVERSITY (ACU).

Read more

Basic Training

ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານແມ່ນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເຮັດວຽກຕົວຈິງພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້.

 

ACU ຮ່ວມກັບສູນໄອທີຈັດເຝິກອົບຮົມໃນລະຫວ່າງທີ 28-30/10/2015

ສືບເນື່ອງມາຈາກການຜະລິດການຮຽນການສອນ ແບບອອນລາຍ ປະຈຸບັນແມ່ນມີ ທີມງານ SME, ID, MD ແລະ SE ເຊິ່ງແຕ່ລະທີມງານມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

Read more

  • SME: ແມ່ນອາຈານສອນປະຈຳລາຍວິຊານັ້ນໆ ຈະເປັນຄົນແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ບົດຄຳເວົ້າທີ່ຈະໃຊ້ໃນການອະທິບາຍບົດຮຽນໃນແຕ່ລະບົດ ແລ້ວນຳເອົາບົດສອນຕ່າງໆມາໃຫ້ທີມງານໃນສ່ວນອື່ນ.
  • ID: ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ນຳເອົາເນື້ອໃນບົດສອນນຳ ອາຈານສອນ(SME) ເພື່ອມາຜັນຂະຫຍາຍ, ຈັດລຽງ ແລະ ຂຽນຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດໃຫ້ MD ແລະ SE
  • MD: ແມ່ນສ່ວນທີ່ນຳເອົາຂັ້ນຕອນການຜະລິນເນື້ອໃນ (Story Board ) ດຳເນີນການຜະລິດໂດຍນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ Adobe Captivate 8 ແລະ Adobe Photoshop
  • SE: ແມ່ນສ່ວນທີ່ອັດສຽງ, ອັດວິດີໂອພ້ອມທັງຕັດຕໍ່ ບົດຄຳອະທິບາຍທີ່ອາຈານຈະໃຊ້ອະທິບາຍບົດຮຽນບົດຕ່າງໆ.

ປະຈຸບັນ ທີມງານທີ່ເຮັດວຽກຜະລິດດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງໜ້ອຍບໍ່ພຽງພໍກັບວິຊາທີ່ຈະຜະລິດໃນປີຕໍ່ໆໄປເພາະນັບມື້ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງທີມງານໃໝ່ໆຂຶ້ນມາເພື່ອຮອງຮັບວຽກດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງການເຝິກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢາກເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວເພື່ອມາຊ່ວຍທີມງານທີ່ເຮັດວຽກໃນປະຈຸບັນ.

ການເຝິກອົບຮົມນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-30/10/2015 ທີ່ຫ້ອງຮຽນ ຕຶກ e-Learning, ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມຊ ໂດຍການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ACU Project

%d bloggers like this: