ການບໍລິການ

ຫ້ອງການ ການເງິນມາໃຊ້ຫ້ອງເຝິກອົບຮົມເພື່ອຈັດເຝິກອົບຮົມບັນຊີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ຫ້ອງການ ການເງິນມາໃຊ້ຫ້ອງເຝິກອົບຮົມເພື່ອຈັດເຝິກອົບຮົມບັນຊີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ

ໃນວັນທີ 05/10/2015 ຫ້ອງການ ການເງິນໄດ້ມາໃຊ້ບໍລິການຫ້ອງເຝິກອົບຮົມຂອງສູນໄອທີ ເພື່ອເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເຊິ່ງມີຜູ້ບັນຍາຍມາຈາກກະຊວງການເງິນມາບັນຍາຍຫົວຂໍ້” ບັນຊີ ” ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ການເງິນ ແລະ ຄະນະວິຊາ.…

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານໄອທີ

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານໄອທີ

ສູນໄອທີ ປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານໄອທີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີປະສົບການສູງ ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ປືກສາບັນຫາໄອທີໃນດ້ານຕ່າງໆ ນັບແຕ່ການນຳໃຊ້ລະບົບໄອທີໃນອົງກອນຂະໜາດນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່

ອິນເຕີເນັດ

ອິນເຕີເນັດ

ສູນໄອທີ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ສຳລັບພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ສູນໄອທີ ມີຫ້ອງນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ທີ່ມີອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຄົບຊຸດ ແລະ ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໄວ້ບໍລິການ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດສຳລັບນັກສຶກສາ ແມ່ນລາຄາຖືກ ມີທັງເປັນແບບສະມາຊິກລາຍເດືອນ, ລາຍພາກຮຽນ. ສ່ວນພະນັກງານ, ຄຸອາຈານ ແມ່ນນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ.

ການຈັດການລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

ສູນໄອທີ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການບໍລິຫານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ສູ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ວິທະຍາເຂດ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆເຂົ້າກັນ.…

ເຊົ່າຫ້ອງ ແລະ ອຸປະກອນໄອທີ

ສູນໄອທີມີອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານທີ່ສຳລັບຈັດເຝິກອົບຮົມ, ງານປະຊຸມ, ງານສຳມະນາ, Video Conference ແລະ ອື່ນໆ. ສູນໄອທີມີ ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງ LCD, ລະບົບເຄື່ອງສຽງຄົບຊຸດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຈັດງານຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ ສູນໄອທີ ຍັງມີບໍລິການ ອາຫານຫວ່າງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດງານ ຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊ

ນີ້ແມ່ນບໍລິການຟຣີ ບໍລິການໃໝ່ຂອງສູນໄອທີ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະວິຊາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາມາດມີບ່ອນນຳ ເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນຂອງຕົນ ອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ລະບົບອິນເຕີເນັດ ໂດຍຜ່ານລະບົບບໍລິການຝາກເວັບໄຊ ຂອງສູນໄອທີ. ການບໍລິການນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີພາຍໃນສູນ ສ້າງເປັນລະບົບຂຶ້ນ ເຊິ່ງຮອງຮັບລະບົບເວັບໄຊພື້ນຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Joomla, WordPress ແລະ ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນເວັບໄຊອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິການຝາກເວັບໄຊຂອງສູນໄອທີ ຍັງສະໜອງເຄື່ອງມືບໍລິຫານເວັບໄຊ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ໂດຍມີທີມງານທີ່ຄວາມຮູ້ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການບໍລິຫານລະບົບ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຂອງທ່ານ ສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບເວັບໄຊ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ.…