ACU (ASEAN Cyber University) ມະຫາວິທະຍາໄລໄຊເບີ້ແຫ່ງອາຊຽນ

ຟັງຕາມຊື່ທ່ານກໍຄົງເຂົ້າໃຈແລ້ວ. ມັນແມ່ນໂຄງການ ການສ້າງມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ທີ່ຮຽນກັນໂດຍ ຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ. ທ່ານອາດຈະຕັ້ງຄຳຖາມຂື້ນມາແລ້ວ, ມັນຈະໄດ້ບໍ່ ອິນເຕີເນັດກໍຊ້າໆ, ແຕ່ຄວາມ ຈິງມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາແຕ່ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີການສື່ສານເທົ່ານັ້ນ, ບັນຫານີ້ບໍ່ເວົ້າເທື່ອ ເຮົາຂ້າມໄປກ່ອນ. ບົດຄວາມນີ້ ເຮົາໄປເວົ້າ ຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມໝາຍທົ່ວໄປຂອງຄຳວ່າ ACU.

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມ AUN (ASEAN University Network), ເລີ່ມແຕ່ປີ 2011  ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນການເງິນ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການ, ໂດຍເບື່ອງຕົ້ນ ແມ່ນໃຫ້ມີການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນຕົວແທນຈາກ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar  ແລະ Vietnam). ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ ປະກອບດ້ວຍວຽກງານ 4 ຂົງເຂດໃຫຍ່ດັ່ງນີ້: 1/ ການປະກອບ ອຸປະກອນເທັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສຶກສາແບບ e-Learning, 2/ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ,​ 3/ ການພັດທະນາເນື້ອໃນບົດຮຽນຕາມຫຼັກ e-Learning Pedagogy 4/ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆທີ່ປິນ ອ້ອມ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ໂດຍຜ່ານລະບົບດັ່ງກ່າວ ບາງວິຊາທີ່ຜະລິດຂື້ນມາໄດ້ນຳມາສູ່ການຮຽນການສອນ ເພື່ອທົດແທນວິທີດຳເນີນການຮຽນການສອນແບບທົ່ວໄປເທື່ອລະກ້າວ. ຖ້າຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເກີດເປັນປະໂຫຍດແກ່ການສຶກສາ, ມັນຍັງຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຫຼາຍຈຸດ, ເຊັ່ນ: ນິຕິກຳເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ການແບ່ງງານແລະເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນອື່ນ, ທິດທາງແລະນະໂຍບາຍທີ່ຈະນຳໃຊ້ມັນ  ຕະຫຼອດເຖິງລະບົບເຄື່ອງ ICT ເພື່ອຮັບໃຊ້ມັນ. ເຄື່ອງມື ກໍຄືເຄື່ອງມື ຖ້າບໍ່ມີມັນ  ຖ້າບໍ່ນຳໃຊ້ມັນ ມັນກໍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ. ພາຫະນະມີປະໂຫຍດເພື່ອຂົນສົ່ງ, ICT ມີປໂຫຍດເພື່ອ ຂົນສົ່ງສື່ສານຂໍ້ມູນ, ໃນການສຶກສາ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນຄືເນື້ອໃນການສຶກສາ ທີ່ເຮົາຈະຂົນແລະສົ່ງໄປສູ່ສະໝອງ ຂອງຜູ້ຮຽນ, … ດ່ັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີລະບົບກົນໄກບໍລິຫານມັນຢ່າງຄັກແນ່.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: