ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ແຜນວາດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


23333

(ໝາຍເຫດ: ສຳລັບແຜນວາດແມ່ນລໍຖ້າຮ່າງລ່າສຸດ)

  •  ຄະນະບໍລິຫານສູນ
    • ຊີ້ນຳວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ ການຈັດຕັ້ງ
    • ຊີ້ນຳທາງດ້ານວິຊາການ
    • ຊີ້ນຳວຽກບໍລິຫານຫ້ອງການ
    • ຊີ້ນຳວຽກງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ