ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນ

ພາລະບົດບາດ


1.1.  ສູນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ​ເປັນ​ກອງ​ເສນາ​ທິການ​ ​ໃຫ້​ແກ່​ອະທິການ​ບໍດີ ​ໃນ​ການພັດທະນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ການສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ໃຫ້​ແກ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ກ້າວທັນ​ກະ​ແສ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ກໍ​ຄື​ສາກົນ.

1.2.  ພັດທະນາ​ສັບພະ​ຍາກອນ​ມະນຸດ​ ທາງ​ດ້ານ​ເທັກນິກວິທະຍາສາດຄອມ​ພິວ​ເຕີ້ ​ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ພາຍ​ນອກ​ ມ.ຊ ດ້ວຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ.

1.3.  ພັດທະນາ, ຕິດ​ຕັ້ງ, ບຳ​ລຸງຮັກສາ ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະບົບ​ເຄື່ອຂ່າຍ​ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ ພາຍ​ໃນ ​ມ.ຊ, ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄື່ອຂ່າຍ​ການ​ສື່ ສານ​ຂໍ້​ມູນທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ວິທະຍາສາດ​​ຂອງ ມ.ຊ ຕິດ​ຈອດ​ກັບ​ພາກ​ພື້ນ​ແລະ​ສາກົນ. ພັດທະນາ Application Software ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານການສຶກສາ.

1.4.  ດຳ​ເນີນ​ການຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ວິທະຍາສາດ​ທາງ​ດ້ານເທັກນິກວິທະຍາສາດຄອມ​ພິວ​ເຕີ້ ​ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ.

1.5  ດຳເນີນການບໍລິການວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ເທັກໂນໂລ ຊີການ ສື່ສານຂໍ້ມູນ.

ໜ້າທີ່


2.1. ຄົ້ນຄວ້າແລະນຳສະເໜີຕໍ່ອະທິການບໍດີໃນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ, ລະບຽບການຫຼື​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ທີ່ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແລະ​ບໍລິຫານ​ລະບົບ ICT.

2.2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນແມ່ບົດ, ແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນງົບປະມານ ແຜນສະເພາະການ ທັງໄລຍະຍາວ ແລະ ສັ້ນເພື່ອສະເໜີຕໍ່ອະທິການບໍດີ ໃນການພັດທະນາເຄື່ອງມື ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ການບໍລິຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

2.3. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານ IT ແລະ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້, ດ້ວຍ​ການເນັ້ນໃສ່ການຈັດ ການຮຽນການສອນໄລຍະສັ້ນ ຫຼືການຝຶກອົບຮົມ. ໃນນັ້ນ ກວມເອົາທັງການສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ ມາດຕະຖານ.

2.4. ຄຸ້ມຄອງແລະບໍລິຫານລະບົບເຄືອຂ່າຍຫຼັກ (Backbone).

2.5. ກຳນົດມາດຕະຖານທາງດ້ານ Hardware, Software, ໃຫ້ເປັນລະບົບ ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ທົ່ວທັງມະຫາວິທະຍາໄລ, ທັງນີ້ເພື່ອເປັນການສ້າງສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ມີຄວາມ ກ້າວໜ້າ ແລະສອດຄ່ອງກັນທາງດ້ານເທັກນິກ.

2.6. ສົ່ງ​ເສີມ ມ.ຊ ໃຫ້ກ້າວກາຍເປັນ e-University ໃນອານາຄົດ

  • ສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາສື່ການຮຽນ-ການສອນ ເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Courseware) ດ້ວຍການຮ່ວມມື ກັບນັກວິຊາການຝ່າຍ Content ແລະ Media Development.
  • ພັດທະນາລະບົບເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຂໍ້ມູນ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະວິທະຍາເຂດຂອງ ມ.ຊ ກາຍເປັນ “Hotspot”
  • ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາແລະນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານ /ບໍລິການ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້ ດ້ວຍການມີ ລະບົບ EMIS (Education Management Information System) ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມວ່ອງ ໄວ, ຄວາມແນ່ນອນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ຢ່າງສົມບູນເທື່ອລະກ້າວ.

2.7.  ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

  • ສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ ການເປັນສູນຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້, ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ແລະ ຊອຟຕແວຣນຳໃຊ້, ດ້ວຍການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຮ່ວມກັບນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມາ ຈາກສາຂາຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກ ມ.ຊ.
  • ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ້, ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານ ແລະ ຊອຟຕແວຣ.

2.8.  ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ

  • ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກໃນການວາງແຜນ ພັດທະນາ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລະບົບ ICT ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງຂອງພາກພື້ນແລະສາກົນ.
  • ຮ່ວມມືຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ / ຫຼື ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານ ICT ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ.

2.9.  ດຳເນີນການໂຄສະນາ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ສົນໃຈຮຽນ ຮູ້ກໍຄືແກ່ສັງຄົມທົ່ວໄປ.

2.10.  ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ, ໃຫ້ການປຶກສາ ແກ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກມະຫາວິທະຍາໄລ.