ຄວາມເປັນມາຂອງສູນໄອທີ

ຄວາມເປັນມາຂອງສູນໄອທີ

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າສານ ຫລື ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ສູນໄອທີ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ທັນວາ ປີ 2002, ໂດຍການແຍກອອກຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຫ້ອງການສັງລວມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ເຊິ່ງເປັນເສນາທິການທາງດ້ານ ICT ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ​ ໃຫ້​ແກ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ກ້າວທັນ​ກະ​ແສ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ການ​ສື່ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ກໍ​ຄື​ສາກົນ.

ນັບແຕ່ນັ້ນມາສູນໄອທີ ໄດ້ດຳເນີນວຽງານທາງດ້ານ ICT ບໍ່ວ່າຈະເປັນວຽກໂຄ່ງລ່າງ, ເຄືອຂ່າຍ, ພັດທະນາຊັອບແວ ລວມເຖິງການໃຫ້ບໍລິການໃນດ້ານຕ່າງໆ. ເຊິ່ງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະດັ່ງນີ້:

ໄລຍະທີ1 (2002-2009).

ໃນໄລຍະນີ້ແມ່ນໄລຍະ ເລີ່ມຕົ້ນຂອງສູນ ເຊິ່ງມີພະນັກງານທັງໝົດ 13 ຄົນ ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງ         ທ່ານ ດຣ. ບຸນທົງ ວົງໄຊຍາ ແລະ ທ່ານ ວິຊິນ ມຸ່ງສິນ, ໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພະແນກຂໍ້ມູນ&ມາດຖານ.

ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນກໍ່ແມ່ນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານ ICT ທຸກວິທະຍາເຂດ ທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນໃນດ້ານຕ່າງໆ. ສູນໄອທີແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກໂຄງການ SIDA-Sarec ປະເທດສະວີເດັນ, ເຊິ່ງແມ່ນແຫລ່ງທຶນຫລັກໃນການພັດທະນາລະບົບ ICT ຂອງ ມຊ, ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເອົາພະນັກງານໄປເຝິກອົບຮົມທາງທາງ ICT ເຊັ່ນ: Backbone, Interactive-Space and Voice Over IP, NUOL-Internet Application Services .ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງລະບົບ ICT ຂອງ ມຊໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ສູນໄອທີກໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກະຊວງ, ອົງກອນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາທາງດ້ານ ICT ເຊັ່ນ: ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ (STEA), ສູນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ (NAFRI).

ໄລຍະທີ2 (2009-ປັດຈຸບັນ).

ໃນໄລຍະທີ 2 ນີ້ ສູນໄອທີມີພະນັກງານທັງ 15ຄົນ ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ, ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທະວົງ ແລະ ທ່ານ ທອງສະໝຸດ ສູນທະວົງ, ເຊິ່ງສູນໄອທີ ມີທັງໝົດ 3 ພະແນກຄື: ພະແນກຈັດຕັ້ງສັງລວມ ແລະ ບໍລິການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ ແລະ ພະແນກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການຈັດການລະບົບ.