ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ

ເປັນພະແນກທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກ:

  • ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
  • ພັດທະນາຊອບແວ
  • ບຳລຸງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
  • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດມາດຖານ
  • ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ IT