ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ ແລະ ບໍລິການ

ເປັນພະແນກໜຶ່ງຂອງສູນໄອທີ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ:

  • ບໍລິການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນດ້ານໄອທີ
  • ບໍລິການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຄອມພິວເຕີ
  • ບໍລິການນຳໃຊ້ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນໄອທີ ແລະ ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
  • ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງສູນ
  • ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເງິນ
  • ຄຸ້ມຄອງລະບົບເອກະສານ
  • ວຽກງານລະບຽບການ-ນິຕິກຳ