ພະແນກຂອງສູນ

ສູນໄອທີປະຈຸບັນແມ່ນມີຢູ່ 3 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
  2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຄື່ອຂ່າຍ
  3. ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ