2017 ACU Project LMS Training Program

ໃນວັນທີ 22/9/2017 ທີ່ຜ່ານມາທາງໂຄງການ ACU ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ 2017 ACU Project LMS Training Program ໃຫ້ແກ່ ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຢູ່ທີ່ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວເປັນປະທານເປີດພິທີໂດຍທ່ານ ປອ. ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ ຫົວໜ້າສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍພາສ່ວນເຊັ່ນ: ອາຈານສອນທີ່ໄດ້ພັດທະນາບົດຮຽນໃນຮູບແບບ E-learning ທີ່ຈະເປີດສອນໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ນີ້, ອາຈານສອນທີ່ກຳລັງພັດທະນາບົດຮຽນໃນຮູບແບບ E-learning ຂອງປີ 2017, ພະນັກງານຈາກພະແນກວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານຈາກສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ. ຈຸດປະສົງຂອງງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ອາຈານ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ຮູ້ເຖິງການກະກຽມລົງທະບຽນໃຫ້ນັກສຶກສາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບ E-learning.

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: