ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເວັບໄຊສູນໄອທີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສູນ

ປະຈຸບັນວຽກງານທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ໄດ້ມີການຂະຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທັນສະໄໝຢ່າງວ່ອງໄວໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານການສຶກສາ, ການໄດ້ຮັບຂ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນມີຫລາຍຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານທາງເວບໄຊຕ່າງໆ, ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ວຽກງານນີ້ດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ ແລະ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຈະພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານອອກສູ່ສາຍຕາ

ຂອງສັງຄົມດ້ວຍການນຳເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍ, ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັ້ນ ຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະກໍ່ຍັງເປັນການຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈາກສັງຄົມອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ໃນສະພາບຕົວຈິງ, ມີພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້ທາງ ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ຈິ່ງໄດ້ມີໂຄງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ເວັບໄຊ, ລວມໄປເຖິງເຕັກນິກໃນການນຳໃຊ້ພວກເມົາຕິມີເດີຍຕ່າງໆ ເພື່ອມາປັບປຸງເວັບໄຊ ສູນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວບໄຊ ຂອງສູນ ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສົມບູນແບບທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ລວມໄປເຖິງຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນັກສຳມະນາກອນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນພາກທິດສະດີກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ແລະ ການປັບປຸງແກ້ໄຂຕ່າງໆຈົນຈົບ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນຈະລົງເລິກໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ທັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ.

 

ການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ນັກສຳມະນາກອນຈະສາມາດ

  1. ສາມາດສ້າງເວັບໄຊ໋ດ້ວຍຕົວເອງ.
  2. ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆລົງໃນເວັບໄຊ.
  3. ສາມາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ Article ຫລັກ ຂອງເວບໄຊ.
  4. ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຮແກຮມ Media ອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍເກັບຮູບຢູ່ໃນເວບໄຊ໊.

ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 01/10/2015 ເວລາ 14:00 ທີ່ຫ້ອງຮຽນ e-Learning ທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼາຍຄົນກໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ດີ.

ຫວັງວ່າການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼາຍຄົນສາມາດເອົາຂ່າວຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ອັບເດດຂ່າວຊ່ວຍກັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.

%d bloggers like this: