ບາງ Infographic ຈາກຜົນການເສັງມຊ 2017

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://entrance.nuol.edu.la/site/stat

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: