ການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ອາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້

ທ່າມກາງໂລກແຫ່ງໂລກາພິວັດ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກມີການປ່ຽນແປງໄປຢ່າງໄວວາ. ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມີຜົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ທຸກໆຄົນບໍ່ວ່າທ່ານຈະແມ່ນໃຜ ມີຖານະໃດກໍ່ຕາມ ຕ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຂອງການປ່ຽນແປງໃນໂລກແບບໃໝ່ນີ້ທັງນັ້ນ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ຄົນໃນບາງເມືອງໃຫຍ່ຂອງໂລກ ດຳລົງຊີວິດໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນສົດອີກແລ້ວ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ບັດ ຫຼື ໂທລະສັບ ຫຼື ພຽງແຕ່ສະແກນໜ້າກໍ່ພໍ ເພື່ອຊື້ສາລີຕົ້ມກັບເຄື່ອງຂາຍຕາມທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍ່ເປັນໄດ້.

ຈາກຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ເກີດການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳໃນຍຸກໃໝ່ຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນວົງກວ້າງວ່າ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳໃນຍຸກທີ 4. ຜົນຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງໃໝ່ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພໍໆກັບທຳລາຍສິ່ງເກົ່າທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ວິທີການດຳລົງຊີວິດ ອາຊີບການງານຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໄປ, ໃນນັ້ນອາຊີບຄູ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືກັນກັບອາຊີບໃນຂົງເຂດອື່ນໆ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖາບັນການສຶກສາ

ຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖາບັນການສຶກສາເລີ່ມມີເຄົ້າລາງມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ, ສະແດງອອກທີ່ຕົວເລກຜູ້ສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງ. ສະຖາບັນບາງແຫ່ງ ມີຜູ້ສະໝັກໜ້ອຍກວ່າຄວາມສາມາດໃນການຮັບເຂົ້າຫຼາຍ. ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຖິງວ່າຈະມີຈຳນວນສະໝັກຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງໃນລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດທີ່ສະໝັກ ເຫັນວ່າມີພຽງບາງຫຼັກສູດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຜູ້ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮຽນ, ຫຼັກສູດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມີແນວໂນ້ມຜູ້ສະໝັກຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ແລະ ບາງຫຼັກສູດກໍ່ໜ້ອຍຫຼາຍຈົນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະເປີດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ອັດຕາການປະຕິເສດເຂົ້າຮຽນໃນ ມຊ ຂອງຜູ້ທີ່ສອບເສັງຜ່ານກໍ່ມີຈຳນວນສູງ ສະແດງອອກທີ່ຈຳນວນການສະໝັກຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ຈຳນວນການປະກາດຜົນຮັບເພີ່ມ (ຜົນຊຸດສອງ) ຂອງ ມຊ ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ.

ມັນມີຫຼາຍປັດໄຈຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ລ້ວນເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆນັ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການຮຽນຂອງນັກສຶກສາປ່ຽນໄປ ມີຫຼາຍທາງເລືອກຂຶ້ນ, ຫຼັກສູດ ແລະ ເນື້ອຫາຕ່າງໆທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາເປີດສອນ ບໍ່ຕອບສະໜອງກັບວຽກງານຕົວຈິງໃນສັງຄົມເມື່ອຈົບອອກໄປ, ເກີດແຮງດຶງດູດນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆອີກ.

ດ້ວຍພັດທະນາການ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຊີແບບກ້າວກະໂດດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ອາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າສະຖາບັນການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ຈະສາມາດຢູ່ລອດໃນຍຸກຕໍ່ໄປ ໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ອາຊີບຄູ

ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຍຸກທີ 4 ມີຜົນຕໍ່ອາຊີບຄູຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັບອາຊີບອື່ນ. ການຮຽນ-ການສອນແບບເກົ່າ (Face to face) ຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ່ (e-Learning), ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຄູທີ່ສອນນັກຮຽນໂດຍກົງໃນຫ້ອງ ຈະຖືກປ່ຽນໄປ ໂດຍໃຫ້ນັກຮຽນໄປຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານເຄື່ອງມືເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆແທນ ດ້ວຍບົດສອນທີ່ບັນຍາຍໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້, ສ່ວນຄູສອນຈາກລະບົບແບບເກົ່າ ຈະປ່ຽນເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳກັບນັກສຶກສາເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ອາຊີບຄູຍັງບໍ່ໝົດເທົ່ານັ້ນ, ດ້ວຍຄວາມສະຫຼາດຂອງປັນຍາປະດິດທີ່ສູງຂຶ້ນໄວ, ຜູ້ບັນຍາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ນັກສຶກສາ ຈະບໍ່ແມ່ນຄົນອີກຕໍ່ໄປ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບຄູອີກແລ້ວ.

ຍັງມີຄວາມຫວັງ

ເຖິງວ່າໃນອະນາຄົດຈະເກີດຜົນສະທ້ອນຈາກປ່ຽນແປງຕໍ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຕໍ່ອາຊີບຄູຫຼາຍ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພາລະກິດການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ຈະໝົດໄປ, ກົງກັນຂ້າມສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຄູ ຍິ່ງຕ້ອງມີການປັບປຸງ ພັດທະນາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຄວບຄຸມບັນຊາເທັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທິດທາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ການປັບປຸງປ່ຽນແປງ ເຖິງວ່າຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກພຽງໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຖ້າເລີ່ມແຕ່ດຽວນີ້ ແລະ ເຮັດຢ່າງຈິງຈັງ ເຊື່ອວ່າຈະສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: