ການຈັດການລະບົບເນັດເວີກ

ສູນໄອທີ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການບໍລິຫານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ສູ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ວິທະຍາເຂດ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆເຂົ້າກັນ.

ປະຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຳລັງປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ປະກອບກັບບຸກຄະລາກອນດ້ານເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ນອກ​ນັ້ນ, ສູນ​ໄອ​ທີ​ຍັງ​ບໍລິການຕິດ​ຕັ້ງ​ເນັດ​ເວີກ​ພາຍ​ໃນ, ຕິດ​ຕັ້ງ server… ຖ້າຫ້ອງການ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດຕ້ອງການໃຊ້ອິນເຕີເນັດນຳພວກເຮົາແມ່ນສາມາດສອບຖາມເຖິງລາຍລະອຽດຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ທີ່:

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

 ເບີໂທ: 021 740280, e-mail: itstaff@nuol.edu.la