IT Center

ການຈັດການລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

ສູນໄອທີ ແມ່ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການບໍລິຫານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ສູ່ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີຫຼັກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ວິທະຍາເຂດ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆເຂົ້າກັນ.

ປະຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຳລັງປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ປະກອບກັບບຸກຄະລາກອນດ້ານເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

%d bloggers like this: