ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ

ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
+85621 740280
T-Building, IT Center, NUOL
ຜູ້ຊຳນານໃນການວິເຄາະ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໂປແກມຄອມພິວເຕີ
ການສຶກສາ
Master of Computer Application (MCA)2007 – 2010Guru Gobind Singh Indraprastha University, India
Bachelor of Electrical Engineering1992 – 1997Khon Kaen University, Thailand
ປະສົບການເຮັດວຽກ
ສູນເທັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ2004 – ປະຈຸບັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລະບົບເວັບໄຊ ມຊ, ເວັບສູນໄອທີ, ລະບົບເວັບໂຮສຕິງ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນພະນັກງານ (2006), ຂໍ້ມູນສະຖິຕິນັກສຶກສາ (2005), ລະບົບໂປແກມຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາທຶນ LANS, ບໍລິຫານລະບົບການຮຽນ Moodle, ACU LMS, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (2010)
ສູນພິມບິນ1998 – 2004ລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ລາວໂທລະຄົມອອກແບບພັດທະນາລະບົບໃບບິນໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ລະບົບຄິດໄລ່ສ່ວນແບ່ງລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ, ບໍລິຫານລະບົບບໍລິການ-ລະບົບໜີ້ລູກຄ້າທົ່ວປະເທດ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ມູນສຳລັບພະນັກງານສົ່ງໃບບິນ, ອອກແບບ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນການໂທລະສັບ ທັງແບບ ມີເຕີ ແລະ ລາຍລະອຽດການໂທ ຂອງລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ Fetex (Japan) ແລະ Shanghai Bell (China), ບໍລິຫານລະບົບຖານຂໍ້ມູນ Informix Database Server ແລະ ເຊີເວີໂປແກມຕ່າງໆ, ປະມວນ, ວິເຄາະ ແລະ ສ້າງລະບົບລາຍງານມາດຕະຖານ ແລະ ລາຍງານຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ
ວິຊາສອນ
Web TechnologyComputer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Programming LanguageComputer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Software EngineeringComputer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Operating SystemComputer Sciences, Faculty of Natural Sciences
Java ProgrammingSun Certified Java Programmer 6 (SCJP), Sun Certified Web Component Developer (SCWCP)
Yii Framework
PHP Programming
System Analysis and Design
Database AdministrationOracle, MySQL, Informix, MS SQL Server, DB2