ເຂືອງຄຳ ໂພທິສານ

ອະດີດ ຫົວໜ້າພະແນກເຄືອຂ່າຍ

ສະຖານະພາບ: ອອກບຳເນັດ

ປີເຂົ້າເຮັດວຽກ: 2002

ປີອອກບຳເນັດ: 2015