ບຸນທັນ ແສນສຸພາບ

ອະດີດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

  • ສະຖານະພາບ: ເຂົ້າບຳນານ
  • ປີເຂົ້າເຮັດວຽກ: -
  • ປີເຂົ້າບຳນານ: 2015