ສົດໃສ ເຊັງວົງ
ສົດໃສ ເຊັງວົງ
ພະນັກງານວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ:
  • ປະລິນຍາໂທ:

ປະສົບການເຮັດວຽກ: