ສິລິພອນ ລາວຽງວົງ

ສິລິພອນ ລາວຽງວົງ ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
+856 21 740280
ການສຶກສາ
Bachelor of Computer Science2006-2011National university of laos
Bachelor of Education2006-2011National university of laos
ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ