ສິລິພອນ ລາວຽງວົງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
ການສຶກສາ

2006-2011

Bachelor of Computer Science
National university of laos

2006-2011

Bachelor of Education
National university of laos