ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ
ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ:   ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ
  • ປະລິນຍາໂທ:  ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ປະສົບການເຮັດວຽກ: