ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ

ວິໄລພອນ ພົມມະສອນ ວິຊາການ, ພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
+856 21 740280
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ:   ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ
  • ປະລິນຍາໂທ:  ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ປະສົບການເຮັດວຽກ: