ວິພາກອນ ສຸລິຍະວົງ

ວິພາກອນ ສຸລິຍະວົງ ວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ
+856 21 740280
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ປະສົບການເຮັດວຽກ:

– ວຽກງານກິລາ AUG16 ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານໄອທີ

– ເຮັດວຽກຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ e-Learning 2 Course ຮັບຜິດຊອບວຽກ MD