ວິພາກອນ ສຸລິຍະວົງ
ວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

- ວຽກງານກິລາ AUG16 ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານໄອທີ

- ເຮັດວຽກຜະລິດສື່ການຮຽນ-ການສອນ e-Learning 2 Course ຮັບຜິດຊອບວຽກ MD