ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ປີ 1989 ແລະ ສາຂາ IT ປີ 2005
  • ປະລິນຍາໂທ:ສາຂາ ICT ປີ 2009
  • ປະສົບການເຮັດວຽກ: