ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ

ມະໄລພອນ ສຸລິຍະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານຈັດຕັ້ງ-ສັງລວມ
+85621 740280
IT-Center, NUOL. Dongdok Campus, P.O Box: 7322, Vientiane Lao PDR
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາຕີ: ສາຂາຄະນິດສາດ-ຟີຊິກສາດ ປີ 1989 ແລະ ສາຂາ IT ປີ 2005
  • ປະລິນຍາໂທ:ສາຂາ ICT ປີ 2009
  • ປະສົບການເຮັດວຽກ: